សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រគល់...

សម្តេច អគ្គសេនាបតីតេជោ   ហ៊ុន សែន អញ្ជើញក្នុងពីប្រគល់សាលសហសិក្សាថ្មីឆ្នាំ២០១៤ ដល់វីទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ នេះគឺជាសាលសហសិក្សាដែលធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៤។

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានវាយតម្លៃនិងផ្តល់ទង់ជ័យលាភី...

ក្រសួងអប់រំបានវាយតម្លៃនិងផ្តល់ទង់ជ័យលាភីថ្នាក់លេខ១ ដល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣។

[ Read more...]

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៦៤

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៦៤

ពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និសិ្សត

ពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និសិ្សតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

Page 1 of 2

Start
1

Link to Facebook