សកម្មភាពផ្សេងៗ

ដូចជា៖

·         ការសំអាត ទឹកនិង ទឹកស្អុយ

·         កែច្នៃម្ហូបអាហារ

·         ប្រមូលផ្តុំស្រាវជ្រាវស្តីអំពីអង្គហេតុអាហារូបត្ថម្ភនៃផ្លែឈើនិងបន្លែ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

·         បញ្ហាបរិស្ថាន រួមទាំង ខ្យល់និងការគ្រប់គ្រង ទឹកលើដីនិង ការត្រួតពិនិត្យ

·         វិស្វកម្ម ផ្នែកធនធានទឹក និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

·         ភាសាខ្មែរ កម្មវិធីដែលមានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ

·         ការចំរាញ់ប្រេងចេញពីផ្លែល្ហុងខ្វង

·         អគ្គិសនីជនបទ

·         ការស្ទង់ សមា្ភរៈសំណង់

·         ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវផលិតផលនិងកាកសំណល់កសិកម្ម

·         បច្ចេកវិទ្យានៃការដកយកចេញ សារធាតុអាសេនិច ពីទឹកផឹក

·         ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

·         ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

 

Link to Facebook