សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

សិក្ខាសាលាស្តីពីលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វវាងសកលវិទ្យាល័យនិងឧស្សាហកម្ម និងយន្តការក្នុងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅកម្ពុជា (SMEs)

[ Read more...]

ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ

សំណុំលិខិតនៃការដាក់ដើមី្បត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរៀន

ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកវិស្វកម្មបានចាប់ផ្តើមហើយ

និងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។

សូមប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រញាប់ឡើង

ព្រោះចំនួនមានកំណត់ !!!

 

 

Link to Facebook