ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ

សំណុំលិខិតនៃការដាក់ដើមី្បត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរៀន

ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកវិស្វកម្មបានចាប់ផ្តើមហើយ

និងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។

សូមប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រញាប់ឡើង

ព្រោះចំនួនមានកំណត់ !!!

 

 

ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក

ការចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែងរៀននៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ នៅកម្ពុជា "តិចណូ" បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី២៧ ដូចបានគ្រោងទុក ហើយការប្រឡងប្រជែង នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រឡង៣១១៤នាក់ ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមអានតួលេខខាងក្រោម៖

និទ្ទេស : A= ៣១/ស្រី= ២៨,៧%
និទ្ទេស : B = ៣៥៩/១០៣ស្រី= ៣៣,%
និទ្ទេស: C = ៧៧៥/១៨៤ស្រី= ២៣,៥៤%
និទ្ទេស : D = ៨៣៦/១៨០ស្រី  =១៣,៧២%
និទ្ទេស : E = ១១១៣/២១៨ស្រី= ,%

Link to Facebook