កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2

ក្នុងគោលបំណងដើម្បី បង្កើននិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ T2 និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សានៅ ឆ្នាំទី៣ នៃកម្មវិធី វិស្វកម្ម នឹងរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី គណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

More...

ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា

OUTLINE OF 2015, 15th SCA CONFERENCE IN SIEM REAP, CAMBODIA

1. Introduction of Science Council of Asia (SCA)

SCA is an international academic organization which was established in 2000 by scientific academies, etc in Asian countries which agreed on the proposal of Science Council of Japan (SCJ).

[ Read more...]

Short courses training in IT

ដំណឹងពិសេសពីសាលាតិចណូ!!!

[ Read more...]

ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥

Science, Technology, Engineering and Math (STEM) have played an important role for the development of the economic. These fields are getting more and more attention among the developing world. For this reason Cambodian government has drawn the attention through ministry of education, youth and Sports (MoYES) to promote the fields. Therefore, Scientific Day is held as a yearly event organized by the Institute of Technology of Cambodia (ITC)

[ Read more...]

វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA

Dr. Romny Om is assigning to be the Vice-President of Science Council of Asia (SCA) for the term of 2014-2016.

Link to Facebook