ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា

OUTLINE OF 2015, 15th SCA CONFERENCE IN SIEM REAP, CAMBODIA

1. Introduction of Science Council of Asia (SCA)

SCA is an international academic organization which was established in 2000 by scientific academies, etc in Asian countries which agreed on the proposal of Science Council of Japan (SCJ).

[ Read more...]

ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥

Science, Technology, Engineering and Math (STEM) have played an important role for the development of the economic. These fields are getting more and more attention among the developing world. For this reason Cambodian government has drawn the attention through ministry of education, youth and Sports (MoYES) to promote the fields. Therefore, Scientific Day is held as a yearly event organized by the Institute of Technology of Cambodia (ITC)

[ Read more...]

វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA

Dr. Romny Om is assigning to be the Vice-President of Science Council of Asia (SCA) for the term of 2014-2016.

Short courses training in IT

ដំណឹងពិសេសពីសាលាតិចណូ!!!

[ Read more...]

ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)

គោលបំណង នៃព្រឹត្តិការណ៍ នេះគឺដើម្បី ប្រមូលផ្តុំអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត ការសម្រេចចិត្ត ទីភ្នាក់ងារ អ្នកជំនាញមានការច្នៃប្រឌិត ដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា , មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារ និងជួយធ្វើអោយប្រសើរឡើង (សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម បង្កើតអាជីវកម្មនិង អង្គការគាំទ្រអាជីវកម្ម)

[ Read more...]

Page 10 of 11

Link to Facebook