កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2

ក្នុងគោលបំណងដើម្បី បង្កើននិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ T2 និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សានៅ ឆ្នាំទី៣ នៃកម្មវិធី វិស្វកម្ម នឹងរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី គណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

More...

Link to Facebook