ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ បានផ្ដល់ក្រោមគម្រោង Grant Aid Project ដើមី្បធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញ អប់រំផ្នែកវិស្វកម្ម នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

 

Link to Facebook