ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦

ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀនសាលាតិចណូបានចាប់ផ្តើមនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ !!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាស ធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងទីពិសោធន៍ ដែលមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិ!!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាសក្លាយ ជាវិស្វករដ៏ឆ្នើម!!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាស ការងារច្រើនឬបន្តការសិក្សា នៅបរទេស!!!
សូមប្អូនៗប្រញាប់ឡើង !!!

 

Link to Facebook