សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត

 ការិយាល័យអត្តសញ្ញាណនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា តំរូវអោយនិស្សិតគ្រប់រូបដែលមិនទាន់បានប្រគល់រូបថត ៣x៤ អោុយទៅការិយាល័យសិក្សា សូមមេត្តាផ្ញើររូបថតមកកាន់អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. អោយបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ជាកំហិតដើម្បីបោះពុម្ភជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ត សំរាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងវិទ្យាស្ថាន។

Link to Facebook