ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស

 នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ វេលា៨:០០នាទី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំប្រារព្ធនូវទិវាជាតិ ១២ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអោយកាន់តែទូលំទូលាយ ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស និងរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លុបបំបាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក៏ដូចជាការបំពេញបន្ថែមនូវការយល់ដឹង បំផុសស្មារតី និងការធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោក។

Link to Facebook