កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិវ.ប.ក.២០១៦

ចំនុចសំខាន់ៗដែលបានពិភាក្សាមានដូចតទៅ៖

១) ការរៀបចំឡើងវិញការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់។

២) ការរៀបចំបើកការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បណ្ឌិត ដែលមានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗ។

៣) ការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សានិងបើកជំនាញថ្មីនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ ទេពកោសល្យ គីមី និងបច្ចេកទេសអាហារ និង

ដេប៉ាតឺម៉ង់ទេពកោសល្យជនបទ។

៤) ការសម្រួលការបង្រៀនភាសាបរទេសនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

៥) ការដាក់អោយដំណើរការប្រព័ន្ធទីពិសោធន៍ LBE (Laboratory-Based Education)

Link to Facebook