ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាង ITC​ and SIIT

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៩៖០០ព្រឹក លោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ និងក្រុមការងារ បានទទួលជួប លោកបណ្ឌិត NARAMETH Nananukul មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Sirindhorn International Institute of Technology (Thailand) ដើមី្បពិភាក្សាលើការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង រវាងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងពីរ ជាពិសេសលើជំនាញ Computer Sciences

Link to Facebook