ពិភ្សាផ្នែកគីមីចំណីអាហារ ជាមួយសកលវិទ្យាល័យថៃ

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨៖៥០នាទីព្រឹក លោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ នាយករង វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាព្រមទំាងក្រុមការងារបានជួបពិភ្សា ជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិត Penjit Srinophakun ព្រមទំាងក្រុម ការងារមកពី Kasetsart University ប្រទេសថៃ។ កិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតសំខាន់ទៅការសិក្សាផ្នែកគីមីចំណីអាហារ ពីការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ បន្ទាប់មកលោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ ក៏បានអញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិត Penjit Srinophakun ទស្សនាមន្ទីរពិសោធន៍ខាងផ្នែកគីមីចំណីអាហារ និងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងៗ។

Link to Facebook