មហាវិទ្យាល័យវារីសាស្រ្ត​

FACULTY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING

ENVIRONMENTAL ENGINEERING | WATER SUPPLY & SANITATION | HYDRAULIC STRUCTURE |  CLIMATE CHANGE | GIS-REMOTE SENSING | COASTAL ENVIRONMENT

ABOUT THE FACULTY

ENVIRONMENTAL ENGINEERING | WATER SUPPLY & SANITATION | HYDRAULIC STRUCTURE | CLIMATE CHANGE | GIS-REMOTE SENSING | INFRASTRUCTURE

The Faculty of Hydrology and Water Resources Engineering (HRE)

was founded in 1964 with the mission to produce high-quality engineers at the undergraduate level, graduate level, and technician level in the field of water and environmental engineering, and rural infrastructure construction to meet the need of societal development and to solve environmental issues. The main vision of the faculty is to develop human resources with internationally recognized engineering qualifications to stipulate sustainable development. It also thrives to improve the research capacity and services dealing with water supply & sanitation, hydraulic structure, ArcGIS-remote sensing, climate change, and society.

HISTORY

VISION

To be a prominent faculty in developing human resources with national and international recognition of engineering qualification to stipulate sustainable development and green growth.

MISSION

The faculty of Hydrology and Water Resources Engineering has mission to provides high quality engineer at undergraduate level, graduate level in the field of water and environmental engineering, and rural infrastructure to meet the need of societal development and to solve environmental issues.

To accomplish this mission, we are committed to improving our education program and enhancing the research capacities and technological know-how as a leading research institution with multidisciplinary field related to Water and Environment, Rural Infrastructures.

OBJECTIVE

We practices the interdisciplinary education and research to promote sustainable development and to serve to the society in solving environmental problems.  Our main objective is to make the students be able to gain knowledge, practical skills and soft skills, and professional ethics to fill the labor market requirement for sustainable development and research.

NUMBER OF STAFF & STUDENTS (2020-2021)

Academic staffs: 40

- PhD holders: 16
- Master Degree holders: 21
- Senior Engineers: 03

Students: 333

- Technicians: No
- Engineers 300 (90F)
(Year 3: 110, Year 4: 98, Year 5: 92)
- Master: 28 (M1: 08, M2: 20)
- PhD: 05

CHART OF LEARNING AT FACULTY HRE, ITC

PhD Program
Master Prgram
Engineer Program
Technician Program

EXTERNAL COOPERATION

NATIONAL: Mekong River Commission, Tonle Sap Authority, Comin Khmere Co., Ltd, Muhibbah Engineering Co., Ltd, KÔSAN Eng., French Red Cross, GRET, MAEDA, ILI Consultants, APSARA Authority, Ministry of Water Resources and Meteorology, Ministry of Rural Development; Ministry of Industry, Mine, and Energy, Ministry of Public Works and Transportation; Phnom Penh Water Supply Authority, CARDI, CAVAC, DBD, CEMP.

INTERNATIONAL: EBARA, JST, JASSO, Helsinki University, ICEwARM d’Australie, Tokyo University, Université de Liège Agro-Bio Tech – Gembloux, INSA de Rennes, ENSAT de Toulouse, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Gadjah Mada University, University of Philippines, Chulalongkorn University, ASEAN Institute of Thailand.

Scroll to Top
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle tronlink tronlink pro matadorbet betnano casibom casibom bahis siteleri casibom seks shop 1xbet jojobet casibom giriş
hack forum hack forum hacklink hacklink hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris Marmaris seo hizmeti Onwin casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds Bahis Siteleri Diyarbet onwin onwin tronscan google.com.tr
Hacklink Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle terea sigara marsbahis tronlink tronlink pro matadorbet betnano
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler casibom
Bahis Siteleri Bahis Siteleri
file upload
Deneme Bonusu veren Siteler
ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino
Onwin Onwin Onwin Onwin Onwin
Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet
Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet
Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet
xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot
Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey