មហាវិទ្យាល័យវារីសាស្រ្ត​

FACULTY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING

ENVIRONMENTAL ENGINEERING | WATER SUPPLY & SANITATION | HYDRAULIC STRUCTURE |  CLIMATE CHANGE | GIS-REMOTE SENSING | COASTAL ENVIRONMENT

Companies and Institutions for Internship

Students can contact these companies to request opportunities for internship and jobs:

APSARA authorities, Department of Water and Forest

Phnom Penh Water Supply

Ministry of Water Resources and Meteorology (MOWRAM)

Ministry of Public Works and Transport

Ministry of Environment

1. CADTIS‐CONSTRUCTIONS, Co.LTD
* Adresse: No 41D, St 11C , Group 2 , Trapeang Chhouk , Village ,12102 , PP
* Tel: 023 995 676

2. CPS CAMBODIA
* Adresse: # 07, Mao Setong Blvd, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 212 141
* E‐mail: sales@cpscambodia.com
* Web: www.cpscambodia.com

3. HENG BUNDIT Co.LTD.
* Adresse: No A13 , St Millian, Sankat Khnaounh, Khan Sensok,Grand PP
* Tel: 011/092 592 792

4. Irrigation Service Center ( I.S.C)
* Adresse: Balang Lech Village, Domrey Chormkla,, SangKat Stung Seng , Kg Thom
* Tel: +855 (62) 6 777 761

5.HAING SUNHAK ENTERPRISE
* Adresse: # 5B, St 271, Sangkat Toeuk Tla, Khan Sensok, PP
* Tel: (855)23 880 853

6. MUBIBBAH ENGINEERING ( CAMBODIA ) Co,LTD
* Adresse: 313‐315 MAO SE TUNG Blvd, PP
* Tel: (855)367 988

7. KOMIN KHMERE CO.,LTD
* Adresse: #8b, Down Town Road #7, P.O Box 28, Phnom Penh.
* Fhone: (855)23 885 640
* H/P: (855)12 222 378
* E‐mail: p.sithy@cominkhmere.com
* Web: www.cominkhmere.com

8. MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
* Adresse: #260, St 2002, Teuk Thla, Russey Keo, Phnom Penh.
* Fhone: (855)23 969 081
* E‐mail: daniel‐nuon@yahoo.com

9. LY CHHUONG CONSTRUCTION & IMPORT EXPORT CO.,LTD
* Adresse: # 21, St 334 & 57, 12302, Phnom Penh
* Phone: (855)23 220 525
* E‐mail: info@lcc.com.kh

10. RHINO STRUCTURAL ENGINEERING
* Adresse: #F118E0‐E1E2, St. 89R Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh,Cambodia
* T: +855 (0) 23 6 40 66 99
* M: +855 (0) 979 22 09 77
* E‐mail: andyckent@gmail.com

11. SOMA GROUP CO., LTD
* Adresse: Soma Tower, # 2c, 3rd Floor, St 120, Phsar Thmeey II, Daun Penh, Phnom Penh
* H/P: (855)12 371 345
* E‐mail: seans@somagroup.com.kh

12. STANDARD CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LTD
* Adresse: # 89, St Machintek, Chroy Changva, Russey Keo, Phnom Penh
* Phone: (855)23 722 006
* H/P: (855)12 394 515
* E‐mail: chamnol@sce.com.kh
* Web: www.sce.com.kh

13. LY HOUR GROUP
* Adresse: # 234‐244, St 598,Toul Kork, Toul Sangke, Russey Keo, Phnom Penh
* Phone: (855)23 988 586
* H/P: (855)12 820 302
* E‐mail: sales@lyhourgroup.com
* Web: www.lthourgoup.com

14. S.O.M CORPORATION, LTD
* Adresse: # 15A, St 47, Sras Chork, Daun Penh, Phnom Penh
* Phone: (855)23 430 482
* E‐mail: som‐corp@camnet.com.kh
* Web: www.som‐corporation

15. VATTANAC PROPERTIES LIMITED
* Adresse: # 298 CDE, 1st Floor,St 284, Olympic, Chamkarmorn, Phnom Penh
* H/P: (855)88 858 510
* E‐mail: vpl.youhy@gmail.com
* Web: www.vattanacproperties.com

16. RESEARCH AND DESIGN ENTERPRISE SOIL TESTING
* Adresse: #17, St 558, Boeung Kak, Toul Kork, Phnom Penh
* H/P (1): (855)12 278 504 (Iv Mony)
* H/P (2): (855)12 224 144 (Sieng Peou)
* E‐mail: IVMONY@yahoo.COM (Iv Mony)
* E‐mail: sieng_2000@yahoo.fr (Sieng Peou)

17. MINISTERE DE TRAVAUX PUBLIQUE ET DE TRANSPORT PHNOM PENH
* Adresse: Roat 211, Sankat Veal Vong, Khan 7 makara

18. LABORATORY OF BUILDING AND PUBLIC WORKS
* Adresse: St 598, Chrang Chamres II, Russey Keo, Phnom Penh
* H/P: (855)12 976 909
* E‐mail: srunkhun@cambodia.com
* Web: www.lbtpcambodia.lom

19. MEGA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
* Adresse: #315, Ang Doung St(Corner of Monivong Blv) Wat Phnom, Doun Penh, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 430 686
* E‐mail: susi@online.com.kh

20. LOTUS ENGINEERING
* Adresse: # 126Z, St 204, Toeuk Laak III, Toul Kork, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 969 096
* H/P: (855)12 388 609
* E‐mail: info@lotusengineering.biz
* Web: www.lotusengineerin.biz

21. PLANNING & RESEARCH CONSUTANT CO.,LTD
* Adresse: 3300/65 Elephant Tower B 10TH. Floor Phanolytin Road,Chomphon Chatuchak 10900
* Phone: (02)93 735 00‐7
* H/P: (855)93 735 08‐9
* E‐mail: pr@prc‐consult.com
* Web: www.prc‐consult.com

22. CPAC CAMBODIA CO., LTD
* Adresse: #100, National Road # 2, Chak Ang Re Leu, Khan Meanchey, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 990 406
* E‐mail: srun_cpac@yahoo.com

23. DBD Engineering Co, LTD.
* Adresse: No C45, St 369, 12358, PP
* Tel: (855)23 966 006

24. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
* Adresse: # 53, St Pasteur, Boeung Keng Kang, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 216 167
* E‐mail: webmasteur.kh@undp.org
* Web: www.org.kh/undp

25. KC GECIN ENTERPRISES
* Adresse: # 500, Norodom Blvd ( Road # 2 ), Chak Ang Re Leu, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 360 288
* H/P: (855)10 260 168
* E‐mail: kcge@ymail.com

26. 5 SIBLINGS & NH CO.,LTD
* Adresse: # A75, Russian Federation Blvd , Toeuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh.
* Phone: (855)23 999 168
* E‐mail: 5siblings@citvlink.com.kh
* Web: www.5siblings.com

27.LAY GREEN CONSTRUCTION Co, LTD
*Adresse: # 89, St 289, Boeung Kok II, Toul Kork, PP
*Tel: (855) 12 277 527

28.ILI CONSULTING ENGINEERS MEKONG LTD
*Adresse: # 14, St 588, Boeng Kak II, Toul Kork, Phnom Penh.
*Phone: (855)23 884 284
*E‐mail: mail@ili‐consult.com
*Web: www.ili‐consult.com

29.MOHAPRUM CO., LTD
*Adresse: # 31A, St 204, Toeuk Laak III, Toul Kork, Phnom Penh.
*Phone: (855)23 884 385
*H/P: (855)12 223 322
*E‐mail: sarimsampeay@yahoo.com

30.CAMBODIA DEVELOPMENT RESOURCE INSTITUTE
*Adresse: # 56, St 315, Toul Kork, Phnom Penh.
*Phone: (855)23 881 701
*E‐mail: cdri@cdri.org.kh
*Web: www.cdri.org.kh

31.SOK SOKHA CO., LTD
*Adresse: # 216G, Chroy Changvar, Russey Keo, Phnom Penh.
*Phone: (855)23 430 675
*E‐mail: info@soksokha.com
*Web: www.soksokha.com

32.TECHNO DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD
*Adresse: # 434, National Road # 5, Km 6, Russey Keo, Phnom Penh.
*H/P: (855)12 998 526
*E‐mail: ksserey@yahoo.com

33.GAUFF INGENIEURE
*Adresse: Departement Rural Development Phnom Penh, #260 St 2002, Teuk Thla, Sen Sok, PP
*Phone: (855)23 884 784
*E‐mail: Ischell@gauff.com
*Web: www.gauff.com

34.PISNOKA INTERNATIONAL CORP
*Adresse: # 51, St 322, Boeung Keng Kang I, Chamkarmorn, Phnom Penh.
*Phone: (855)23 720 958
*H/P: (855)12 778 213
*E‐mail: khou_soklay@pisnoka.com


35.GRET
*Adresse: # 22, St 330, Boeung Keng Kang III, Phnom Penh.
*Tel: (855)23 220 259


36.ARUNNA TECHNOLOGY
*Adresse: # 417E 1 , Preah Sisowath Blvd, Phnom Penh.

37.LBL INTERNATIONAL
*Adresse: # 38, Blvd Monivong, Phnom Penh.
*Tel: (855)23 722 532/ (855)23 430 174

38.KOKI ENGINEERING CO, Ltd
*Adresse: # 34 H, St 368, Sangkat Boeung Keng Kang III ,Khan Chamkamorn, Phnom Penn, Cambodia

39.ROYAL GROUP CAMPANY
*Adresse: # 246, St Monivong, Sangkat Boeung Reang, Phnom Penn.

40.GRAND PHNOM PENH INTERNATIONAL CITY CO, Ltd
*Adresse: # 138, Norodom Blvd , Phnom Penh,Cambodia.
*Tel: (855)23 997 889/ (855)12 446 778

41.CAMBODIA ENGINEERING SOLUTION, HONG BORAVUTH GENERAL MANEGER
*Adresse: # 202D Eo, St.310, Sankat Boeung Keng Kang II, Khan chamkamorn Phnom Penh.
*Tel: (855)23 222 570, Mobile: 012 633 214, 011 706 214

42.MINISTY OF INDUSTY, MINES AND ENERGY Mr. SIENG Sotham Director
*Adresse: # 13, St.307, Sankat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh. # 45, St.307, Preah Norodom Blvd, Phnom Penh.
*Tel: 016 486 888

43.AUTHORRITY FOR THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF ANGKOR AND THE REGION OF SIEM REAP
*Adresse: # 183, Group 8, Damnak Village, Salakareuk Commune Siem Reap Province.
*Tel: 063 760 772, 012 698 623

44.WATER AND ENVIROMENT ENGINEERING, Mr.VU HONG Van Anh
*Adresse: Hotel Cambodianna the Ground Floor, of. 4, PP
*Tel: 023 212 891, 016 400 061

45.MONY CONSUTANTS Ltd.
*Adresse: # 97, St. 143, 12312 Phnom Penh.
*Tel: 023 355 168, 012 918 888

46.PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY, Mr. MEACH Phonsophea
*Adresse: # 45, St. 106, Sankat Srash Chork, Khan Doun Penh. Tel: 023 427 657, 016 901 504, 011 996 621

47.SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION Co.,Ltd
*Adresse: National Assembly Blvd, Sankat Tonle Bassac, Chamkamon, Phnom Penh.
*Tel/ Fax: 078 555 054

48.SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP
*Adresse: National Road No 6A, , Under Prek Tamak bridge. Tel/ Fax: 097 89 55 319

49.FRENCH RED CROSS
*Adresse: Sleng Por Village, Trapaing Tav Commune, Anlong Veng District, Oddar Mean Chey.
*Tel/ Fax: (855) 065 639 39 26

50.TCM ENGINEERING Co.,LTD
*Adresse: #153, St 160, Sankat Teuk laok II, Khan Toul kok, Phnom Penh.
*Tel/ Fax: (855)23 880 677

51.C.C.P.C ( CAMBODIA) Co.LTD
*Adresse: #B16 & B18, Airway Complex (PP. Airpot) NR4, Sankat kakab II, Khan Dankor, PP.
*Tel/ Fax: 011 68 39 37 / 010 53 60 63

52.AUTHORIZED Paint Contractor
*Adresse: Jotun Cambodia Limited. #197, 199 Monireth Blvd. Sankat Beuong Salang, Khan Toulkork, PP.
*Tel: 023 880 777, 023 996 899,023 5555 158
*Mobile : 093 27 67 13 / 092 27 08 76
*E‐mail : keovanndy@ymail.com Mr. KEO Vanndy ( Site Engineering)

53.P.B.C FORMWORK AND CONSTRUCTION
*Adresse: #85, St. Toul Sangke, Keo, PP.
*H/P: (855) 70 842 222Mr. PES Chhea (Director)

54.LY DESIGN ENGINEERING CAMBODIA LTD
*Adresse: #18, Corner St.604,311, Toulkork, PP.
*H/P: (855) 12 600 765
*E‐mail: Lysavann@yahoo.com Mr. LY Savann (director)

55.CSA‐CHEA SALEAL APHTVATH CO.,LTD
* Adresse: #70Eo, St. 336, 12160, PP.
*H/P: (855) 12 524 748
*E‐mail: cheasakal, csa@gmail.com Mr. CHEA Veng (director)

56.CHIP MONG GROUP
*Adresse: #137B, Mao Tse tung Blvd, Chamkarmorn, PP.
*Phone: (855) 23 218 060
*E‐mail:info@chipmonggroup.com Mr. KHIN Chamroeun (Assistant Plant Manager)

57.KIM MEX CONSTRUCTION & INVESTMENT
*Adresse: #14Eo, St. 160, Toeuk Laak II, Toulkork, PP.Phone: (855) 23 884 605
*H/P: (855) 12 833 736
*E‐mail: kimmex@camnet.com.kh Mr. KHOUN Serey (Project Manager)

58.PEFECT DESIGN & CONSULTANT ENGINEERING CO.,LTD
*Adresse: #171,St. HANOI, Toeuk Thlar, Khan Sen Sok, PP.
*H/P: (855) 92 697 967
*E‐mail: savoeurth_chan@yahoo.com Mr. CHAN Savoeurth (General Manager)
*Web: pdc.ypagesworld.com

58.PEFECT DESIGN & CONSULTANT ENGINEERING CO.,LTD
*Adresse: #171,St. HANOI, Toeuk Thlar, Khan Sen Sok, PP.H/P: (855) 92 697 967
*E‐mail: savoeurth_chan@yahoo.com
*Web: pdc.ypagesworld.com Mr. CHAN Savoeurth (General Manager)

59.HONGKONG LANG LTD
*Adresse: St 102, Wat Phnom, Khan Daun Penh, PP.
*Phone: (855) 23 986 810 Mr. KIT Freeman (Construction Project Manager)

60.KHMER YEUNG CONSTRUCTION GROUP
*Adresse: #22G, St. Rss, Kakab, Dang kor, PP.
*H/P: (855) 12 979 844
*E‐mail: khmer_yeung@yahoo.com

61.CAMCONA GROUP CO., LTD
*Adresse: #20, St 554, Boeung kak I, Toulkork, PP.
*Phone: (855) 23 884 480
*E‐mail: finalrgb@gmail.com
*Web: www.Camconagroup.com Mr. VARHENG Dawuth (Managing Director)


62.ATSA
*Adresse: Kompong Thom, Kampong Rotre, Steng Sen, Kampong Thom
*E‐mail: atsacambodia@gmail.com
*Web: www.atsacambodia.org Mr. LUN Bunlim (FOOD SECURITTY & AGRICULTURE TECHNICIAN)

63.PHNOM PICH KHMER COMPANY
*Adresse: #21H, Mao Tse Tong Blvd, Boeung Keng Kang II, Chamkarmorn, PP.
*H/P: (855) 16 458 438
*E‐mail: lysokhalin@yahoo.comMr.LY Sokhalin ( Project Manager )

64.TCM ENGINEERING CO., LTD
*Adresse: #153, St. 160, Teuk Laok II, Toul kok, PP.
*Phone: (855) 23 880 399
*H/P: (855) 12 333 634
*E‐mail: ung.kich@gmail.com Mr.UNG Kich ( Assistant GM )

65.DONGHA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD
*Adresse: #10C 4F, Monivong Blvd,Boeung Reng, Daun Penh, PP.
*H/P: (855) 12 801 582
*E‐mail: daravita_sie@yahoo.com
*web: www.dage.co.kr Mr.SIE Daravita ( Site Supervisor )

66.CAVAC ( Cambodia Agriculture Value Chain Program )
*Adresse: No 138, Preah Norodom ( St. 41 ), Ministry of Agriculture Forestry & Ficheries, 12301 PP.
*Tel: (855) 23 218 310
*Fax: (855) 23 210 948
*P.O Box 1239
*E‐mail: info@cavackh.com

67.DIAMONG ISLAND DEVELOPMENT COMPANY LTD.
*Adresse: Koh Pich, Tonle Bassac, Chamkarmorn,PP.
*Phone: (855) 23 982 821
*H/P: (855) 12 569 369 Mr. YOUK Pichmuny ( Construction Manager)
*E‐mail: muny_2007@yahoo.com

68.UY HENG CONCRETE COMPANY
*Adresse: # 178, Tangov, Nirot, Mean Chey, PP.
*H/P: (855)12 221 678 Mr. SENG Lihuot ( Manager )
*E‐mail: uyheng.concrete@gmail.com
*Web: www.uyhenggconcrete.com

69.HENG ENG KONG Construction CO.,LTD
*Adresse: # 22F ‐ 22G, St 598, Boeunf Kok II, Toul kok, PP.
*Phone:(855) 23 886 899
*H/P: (855)12 522 611
*E‐mail: hek.construction@yahoo.com Web: www.Hekconstruction.com

List of company for internship 2016‐17 
Company nameCompany’s contact address
BATI‐GC SOLUTIONS#706, 7th floor De Castle Diamond, Tuol Kork, PP
Bscientifi Instusment 
CE&P CORPORATION LTD*#230B, St.271, Toek Thla, Sen Sok, PP
CIC(Chumnith International Corporation) 
CKL 
Comin Khmere Co.,Ltd#8b, Down Town Road #7, P.O, Choum Chao, Phnom Penh
Daun Penh Construction Co,.Ltd.No.56, Oknha peich (#242), Sangkat Chak Tomuk, Khan Daun Penh, 12207 Phnom Penh, Cambodia.
DAUN PENH LAND 
DBD engineeringCompany contact: 078 933 32
Hall of public works and transport of Kampong Thom province 
Home master contructionSt. 2004, Phum Trapang Chhuk, Sankat Tek Thlar, Khan Sensok,PP
Isea#22, Street 330, Boeung Keng Kung III, Phnom Penh, Cambodia
ISEA Cambodia#22, St.330, Boeung Keng Kang III, PP
IU Sensok office 
KAO TAY TAY Veng Sreng Construction Co., LtdNo. 326, Oknha Tep Phan (St. 182), Phnom Penh
KAO TAY TAY Veng Sreng Construction Co., Ltd324CD, street 182, Toul kork, Phnom Penh
Kav Tang construction 
Kav Tang construction 
kdn solution & engineering 
Key Consultants CambodiaPhnom Penh Center, Building H, 6th floor, Room684
Khmer water supply holding 
Kim MechRue 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Phenh, PP
Kobelco eco‐solutions Co.,LTD#2C, st.120, Phsar Thmey II, Doun Penh, PP
KOH PICH CONSTRUCTION COMPANY#B22, La Siene Town, Sangkat Tonle Bassac, K  han Chamkamon, Phnom Penh.
LBL International#34,SAMDECH Sothearos Blvd (3) ,Phnom Penh
LONG THAT RONGROEUNG II CO.,Ltd#64, St. 294, SK Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamorn, PP
Lotus Green team .Co.,Ltd# 24 , street 552 , Boeng Kak I , Khan Toul Kork , PP
LY CHHUONG Construction Co., LtdAddress: #21, St.57, corner of St. 334, 12302 Phnom Penh
MECC#110, Street 19, Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Mega Asset Management Co.,LTD*Canadia Tower, 10th Floor, Ang Doung Street
Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesMao Tse Toung Blvd, Phnom Penh, Cambodia
Ministry Public Work and TransportCorner Norodom Blvd/ st 106, Phnom penh
Moha Engineering & Consulting Co., Ltd 
MUHIBAH Engineering (Cambodia) Co., LTD 
NIM MENG GROUP Co.,LTD#1074, St.371, Steung Mean Chey, PP
NIM MENG GROUP Co.,LTD 
OCICSt. 217, (Corner of St. 182 & St. 163), S ankat Veal Vong , Khan 7 Makara PP
Overseas Cambodia Investment Corporation (OCIC)St. 217, (Corner of St. 182 & St. 163), Sankat Veal Vong , PP
Phnom Penh water supply Authority 
RLS international# 16C, St.430. Phsardoeum Thkov, Chamkar Morn
Royal mekong construction 
S.P Trust 
Standard Construction & Engineering Co., LTD 
Standard Construction & Engineering Co., LTD 
STVi INVESTMENT Co,Ltd. 
STVI Investment Co.,Ltd 
T.RO 
THACK Leomក្បាលដីឡូត៏លេខ៧ ភូមិ១៤សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធាណីភ្នំពេញ
TMEPhume Rar, Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat.
UC Design BuildNo. 18, St, 360, Sangkat Boeung Keng Kang, Khan Chamkamorn, PP
UIN E&C Engineering#283, Street 615, Sangkat Nirot, Khan Chba Ompov, Phnom Penh
UIN E&C EngineeringUIN E&C #283, Street 615, Sangkat Nirot, Khan Chba Ompov, Phnom Penh
UK condo 
ល.រនាម និងគោត្តនាមឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងប្រធានបទខ្មែរប្រធានបទជាភាសាអង់គ្លេសប្រធានបទជាភាសាបារាំងឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុនលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនក្រុម
1បូណា គាBONA KEAការរចនាប្រពន្ធ័ទឹកស្អុយនឹងអាងប្រព្រឹត្តកម្មDesigne Drainage system and Septic tank in the building Conception sur le système drainage et fosse septique dans le bâtimentCE&P Corporation  Co.Ltd, #153, Street 1C, Sangkat OuBaekK’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, +855 (0)23 966 775089540231WEE
2ប៊ន​ ព្រីយ៉ានុតBORN Priyanutការប្រៀបធៀប BS និង​ Philippine កូដនៃប្រព័ន្ធទឺកស្អុយក្នុងអាគារ ​Hyatt Regency ភ្នំពេញComparison of BS and Philippine Codes of Sewage Systems in Hyatt Regency Phnom PenhComparaison des codes BS et philippins des systèmes de drainage à Hyatt Regency Phnom PenhCE&P Corporation  Co.Ltd, #153, Street 1C, Sangkat OuBaekK’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, +855 (0)23 966 7750979600616WEE
3ឈូន​​ លីហេងCHHOUN LYHENGការសិក្សារអំពីប្រព័ន្ធការពារអគ្គីភ័យក្នុងអគារ​​ BRCM OfficeStudy about Fire Fighting System in BRCM Office BuildingEtudier du système de protection d’incendie dans lé​ bâtiment BRCM du bureauGK Engineering Co.Ltd, #8AE Street 261,Sangkat Boeng Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia0967787806WEE
4ចៀន​ សុធារ័ត្នCHIEN SOTHEARATHទិន្នផល​នីត្រាត នៅផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់អាងស្ទឹងសែន​
ដោយប្រើប្រាស់ម៉ូឌែល SWAT
Nitrate Yield in Stung Sen River Basin Using SWAT Model Rendement en nitrates dans le bassin de la rivière Stung Sen à l’aide du modèle SWATResearch with lecturer011903552WEE
5ហ៊ាង   វ៉ាន់ណារីHEANG VANNARYផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើសំណឹកដី
និង លំហូរដីល្បាប់ដោយប្រើ ម៉ូឌែល
SWAT ក្នុងអាងស្ទឹងសែន
The impact of climate change on soil erosion and sediment transport in Stung Sen basin by using SWAT ModelL’impact du changement climatique sur  l’érosion et le transport du sédiment dans le bassin versant de Stung Sen en utilisant le modèle SWATResearch with lecturer077686595WEE
6ហេង ‌ស៊ាងម៉េងHENG SEANGMENGការវាយតម្លៃនៃអន្តរកម្មរវាងទឹកក្រោមដីនិងទឹកលើដីក្រោមឥទ្ធិនៃការបម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ៖ ករណីសិក្សានៃអាងស្ទឹងសែនAssessment of groundwater and surface water interactions under climate change scenarios: the case of Stung Sen River CatchmentÉvaluation des interactions entre l’eau souterraine et l’eau en surface sous les scénarios de changement climatique: le cas du bassin de la rivière de Stung SenResearch with lecturer012782640WEE
7ហួត​ កក្កដាHUOT KAKADAការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធកាពារអគ្គីភ័យនៅអគារការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន OCICFirefighting Protection System of the 21 Floors Building, OCIC head office Etude du système de protection d’incendie du Bâtiment de 21 étages, siège social de l’OCICCE&P Corporation  Co.,Ltd #153, Street 1C, Sangkat OuBaekK’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, +855 (0)23 96 67 75086442112WEE
8ខេនចន្ទលីដាKHEN CHANLYDAការព្យាករណ៍សំណឹកដី​ និងលំហូរដីល្បាប់នៅក្នុងអាងរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងព្រែកត្នោត​ដោយប្រើប្រាស់ម៉ូដែល​ SWATPerdiction of Soil Erosion and Sediment Transport in Prek Thnot Basin by using SWAT ModelingPrédiction de l’érosion et le transport du sédiment dans le bassin versant de Prek Thnot en utilisant le modèle SWATResearch with lecturer092636298WEE
9ឃិត​ មករា​KHITH MAKARAសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក្នុងអាគារ THE VIEW IIStudy about Cold Water System in THE VIEW II Building Étude sur le système d’eau fraîche dans le bâtiment THE VIEW II SOMA Construction& Development.,LTD
SOMA Tower 6th floor , #2C,Street 120,
Sangkat phsar Thmey II,
 Khan Daun Penh Phnom Penh  
069512594WEE
10គង់​ លាងគីមKONG LEANGKIMការវាយតម្លៃគុណភាពទឹកអាស្រ័យតាមទីកន្លែងនិងរយះពេលនៅក្នុងបឹងទន្លេសាប, ប្រទេសកម្ពុជាSaptio-temporal Water Quality Assessment in Tonle Sap LakeÉvaluation de la qualité de l’eau spatio-temporelle dans le lac Tonlé Sap, CambodgeResearch with lecturer0963640321WEE
11ឡន​សុខលិសLORN SOKLESការវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនលើការបំពុលខ្យល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាAssessment of People Awareness on Air Pollution in Phnom Penh, Capital City of Cambodia.

Évaluation de la Conscience  des gens en  pollution de l’air à Phnom Penh, capitale du Cambodge.
Research with lecturer017676125WEE
12មាស ចាន់វាសនាMEAS CHANVEASNAការសិក្សាប្រពន្ធ័ទឹកស្អាតនៅក្នុងអគារ​ Flairon by MeridianThe study of cold water system in the Flatiron by Meridian buildingÉtudier du système d’eau froide dans le Flatiron par Meridian bâtiment SHANGHAI BAOYE (CAMBODIA) CO., LTD.
 Add: Oval Office Tower , Building No.1, Street 360, Sangkat Boeung Keng Kang 1,Khan Chamkarmon, Phnom Penh
086626430WEE
13នួន គីហាNUON KIHAសិក្សាប្រព័ន្ធការពារនិងពន្លត់អគ្គីភ័យសម្រាប់អគារ KPS HOTELStudy about FireFighting System for KPS HotelÉtude sur le système de lutte contre les incendies pour l’hôtel KPSLotus Green Team Co.,LTD092450612WEE
14 UNG YU OUNសិក្សាប្រព័ន្ធការពារនិងពន្លត់អគ្គីភ័យសម្រាប់អគារSIEM REAP EAST GALLERY OFFICEFire Fighting System Protection at SIEM REAP EAST GALLERYÉtude sur le système de lutte contre les incendies au SIEM REAP GALLERY OFFICE dans la province de SiemreapET&S Engineering Import Export Co.Ltd, #233, St 42P, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, (855) 23 6688 7880964627673WEE
15ប៉ាត ប៊ុណ្ណារិទ្ធPAT BUNNARITHសិក្សាប្រព័ន្ធការពារនិងពន្លត់អគ្គីភ័យសម្រាប់អគារ​ ROSE APPLE SQUARE OfficeFireFighting System protection at ROSE APPLE SQUARE in Siemreap province Étude sur le système de lutte contre les incendies au ROSE APPLE SQUARE dans la province de SiemreapET&S Engineering Import Export Co.Ltd, #233, St 42P, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, (855) 23 6688 788098233028WEE
16ប៉ែន​ វ៉ាន់ធីនPEN VANTHINសិក្សាពីប្រព័ន្ធទឺកស្អុយ
និងទឺកស្អាតក្នុងអគារ​BRCM
Design drainage system and cold water at  BRCM GK Engineering co.,Ltd061768309WEE
17ភាន​​​​​​​​  ពិសីPHEARN PISEYការសិក្សាប្រពន្ធ័ទឹកស្អុយ
នៅក្នុងអគារ​ ROSE APPLE SQUARE Hotel
Study about Drainage system in the building Étude sur le système drainage dans le bâtimentET&S Engineering Import Export Co.Ltd, #233, St 42P, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, (855) 23 6688 788081929428WEE
18ភី កុសលPHY KOSORLសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក្នុងអាគារ Airport HotelStudy about Cold Water System for Airport HotelÉtude sur le système d’eau froide pour un hôtel d’aéroportLotus Green Team Co.,LTD061910953WEE
19ពួក​ ស្រីកែវPUOK SREYKEOការព្យាករណ៍បម្រែបម្រួលការប្រើប្រាស់ដីនាពេលអនាគតនៅក្នុងអាងទន្លេសាបដោយប្រើសេណារីយ៉ូវិភាគក្នុងម៉ូឌែល CLUMondoPrediction of Future Land Use Change in Tonle Sap basin Using Scenario Analysis in CLUMondoPrédiction du changement futur de l’utilisation des terres dans le bassin du Tonlé Sap à l’aide de l’analyse de scénarios dans CLUMondoResearch with lecturer015545211WEE
20រស់​ ប៊ុនហួតRUOS BUNHUOTការវាយតំលៃគុណភាពទឹកអណ្តូងនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកនៅតាមបណ្តោយបឹងទន្លេសាបAssessment of Well Water Quality in Floodplain Area along the Tonle Sap LakeÉvaluation de la Qualité des Eaux de Puits dans le Zone de Plaine Inondable le long du Lac Tonlé SapResearch with lecturer016897213WEE
21សាតសុត្រាSAT SOTRAសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធទឹកស្អុយនៅក្នុងអាគារ​IIIនៃគម្រោងCa&Sa7Study about Drainage system in Building  III of Ca&Sa7Étude sur le système de drainage dans le bâtiment III de Ca&Sa7SP Trust Company099690646WEE
22សេង​ ផៃយ៉ាSENG PHAYAការរចនា និងវាយតម្លៃអាងប្រព្រឹត្តិកម្មសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដោយបន្ថែមBio-carrierក្នុងអាងភក់សកម្មនៅខេត្តប៉ៃលិនDesign and Evaluate Bio-carrier Addition in Aerating Tank as Moving Bed Bioreactor of Activated Sludge for Pig Farm Wastewater Treatment in Pailin ProvinceConcevoir et évaluer l’ajout de bio-porteurs dans un réservoir d’aération comme bioréacteur à lit mobile de boues activées pour le traitement des eaux usées d’une ferme porcine dans la province de PailinB2G ENGINEERING CO., LTD, ១២៨៥ (ជាន់ទី ១), ជាតិលេខ ០២, Phum Preaek Takoang, Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom Penh, 12354, Cambodia012201197WEE
23វ៉ា​ សុខឈុយVA SOK CHHUYសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធទឺកស្អុយនៅក្នុងអាគារKMH TOWERDrainage System at KMH TOWER BUILDINGÉtude sur le système d’eau drainage dans le KMH TOWER BUILDINGCE&P Corporation  Co.,Ltd #153, Street 1C, Sangkat OuBaekK’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, +855 (0)23 96 67 750966155051WEE
ល.រនាម និងគោត្តនាមឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំងប្រធានបទខ្មែរប្រធានបទជាភាសាអង់គ្លេសប្រធានបទជាភាសាបារាំងឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុនលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនក្រុម
1ប៊ុនហ៊ី សុខនីBUNHY SOKNYការសិក្សា​ និង​ ឌីស្សាញ Marine concrete ដែលរង​ផលប៉ះពល់ដោយអ៊ីយ៉ុង​ក្លរ(CL)The study and design of marine concrete affected by chloride ion (Cl)L’étude et la conception de béton marin affecté par l’ion chlorure (Cl CPAC Cambodia Co.Ltd           Address: No. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu,              Mean Chey, Phnom Penh069 310 086 WRI
2ឃួយ សុគន្ធាKHOUY SOKUNTHEAឥទិ្ធពលនៃខ្សាច់ជំនួសដោយផេះថ្មទៅលើលក្ខណៈរបស់បេតុងThe effect of fine aggregate replacement with dust rock on properties of concreteL’effet du remplacement des granulats fins par de la roche de poussière sur les propriétés du béton CPAC Cambodia Co.Ltd           Address: No. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu,              Mean Chey, Phnom Penh096 3333 987 WRI
3លឹម ធានីLOEM THEANYការសិក្សាអំពីលក្ខណៈនៃផេះអង្កាមទៅលើបេតុងThe study of behavior of Rice Husk Ash on concreteL’étude du comportement de la cendre de riz sur le béton CPAC Cambodia Co.Ltd           Address: No. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu,              Mean Chey, Phnom Penh061 44 63 61 WRI
4ស្រ៊ុន ស្រីនាងSRUN SREYNEANGការសិក្សាអំពីលក្ខណៈបេតុងពង្រឹងដោយសរសៃដូង​នឹងការឌីស្សាញThe study of coconut fibers concrete behavior (CFC) and design L’étude du  comportement et de la conception du béton de fibers de coco (CFC) CPAC Cambodia Co.Ltd           Address: No. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu,              Mean Chey, Phnom Penh096 67 67 512 WRI
5តុង ប៊ុងគ័ងTONG BUNGKORNGការសិក្សាអំពីលក្ខណៈរូប​ និង​ គីមីរបស់ Fly Ash ដែលមកពីប្រភពខុសគ្នា​ និង ឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើបេតុងThe Study of Physical and Chemical Properties of Fly  Ash by Difference Source and Its Effective in ConcreteL’étude des propriétés physiques et chimiques des propriétés par source de différence et son efficacité dans le béton CPAC Cambodia Co.Ltd           Address: No. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu,              Mean Chey, Phnom Penh096 866 3838 WRI
6ត្រិន ថៃយ៉ាងធាTREN THAIYANGTHEAការសិក្សាគ្រឿងបង្គុំរបស់លូប្រអប់ទទឹងផ្លូវ សម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (Pk: 51+311)Structural Design of Cross Box Culvert for National Road No.5, Kompong Chhnang Province (Pk: 51+311)Conception de structurale du Ponceau
croix  pour la Route nationale No.5, province de Kompong Chhnang  (Pk: 51 + 311)
Sumitomo Mitsui Construction Co.Ltd. Address(Cambodia): South building, 8 floor, Room No.871, Street Sothearos (3), Phom1, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, 12301, Cambodia.069 605 348 WRI
7គាន បញ្ញាលក្ស្មីKEAN PANHALEAKSMEYដំណោះស្រាយសម្ភារៈថ្មីសំរាប់ការសាងសង់នៅកម្ពុជាNew materials solution for construction in CambodiaLa nouvelle solution de matérieux pour la construction au Cambodge CPAC Cambodia Co.Ltd           Address: No. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu,              Mean Chey, Phnom Penh087 274 676 WRI
8វ៉េង វិសាលVENG VISALការប្រើប្រាស់ម៉ូដែល WEAP ដើម្បីធ្វើម៉ូដែលលំហូរ និងបំនែងចែកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនិងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្រោមសម្ពាធបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងពោធិ៍សាត់​ ប្រទេសកម្ពុជាApplication of WEAP model on hydrological simulation and water allocation for irrigation and domestic under pressure of climate change in Pursat River basin, CambodiaApplication du modèle WEAP sur la simulation hydrologique et la répartition de l’eau pour l’irrigation et la production domestique sous la pression du changement climatique dans le bassin de la rivière Pursat, CambodgeITC098 405 541 WRI
9ថូយ សុផុនTHOY SOPHONការវាយតម្លៃទៅលើការធ្វើបំណែងចែកទឹកដោយប្រើម៉ូដែល WEAP ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងស្រែង​​ ប្រទេសកម្ពុជា Assessment of water allocation by using WEAP model to support water management impacted by climate variation in Sreng River basin, CambodiaÉvaluation de l’allocation de l’eau en utilisant le modèle WEAP pour soutenir la gestion de l’eau affectée par les variations climatiques dans le bassin du Sreng, CambodgeITC096 558 3899 WRI
10អ៊ុំ សុវណ្ណារ័ត្នUM Sovannarathការប្រើប្រាសកម្មវិធី ADCP ដើម្បីវាស់ មុខកាត់ និង ធារទឹកទន្លេ Application of ADCP to measure cross section and river discharges Application de l’ADCP pour mesurer la section transversale et les débits des rivièreITC087 200 055 WRI
11អ៊ី​ សុណាY Sonaការរួមបញ្ចូល​រវាង​​ ADCP និង​ DGPS ដើម្បីជម្រុញដល់ការវាស់ជម្រៅនៃបាតទន្លេCoupling ADCP and DGPS application to enhance bathymetry dataCouplage des applications ADCP et DGPS pour améliorer les données bathymétriquesITC015 201 727 WRI
12ពៅ រតនាPOV RATHANAការសាងសង់ផ្លូវបេតុង សសរសៃដែកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុThe Construction of Reinforcement Concrete in Sihanouk villeConstruction  la route du béton armé dan le Sihanouk villeHang Sambat Co,Ltd Import Export Transportation and Contruction096 9800 532 WRI
13សុធា លីស្រ៊ុនSOTEA Lisrunការសាងសង់ផ្លូវវាងក្រុងបាត់ដំបង នៃផ្លូវជាតិលេខ៥        The construction of Battambang
     Bypass Section of National Road 5
  
La construction de Battambang
Section de contournement
 de la route nationale 5
   
NIM MENG GROUP Co.,Ltd0965323551 WRI
14សូត្រ​ លនSOUTH LORN ការសាងសង់ និង ធ្វើឪ្យប្រសើរឡើងវិញនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥(ពោធិ៏សាត់~ព្រៃស្វាយ)National road No.5 construction and improvement Project (Pursat-Prey Svay)Projet de construction et d’amélioration de la route nationale n ° 5 (Pursat-Prey Svay)TCM Engineering Co.,Ltd081699937 WRI
15ខែត​ ជ្ជេស្តាKHET CHESDAការសិក្សាកែលម្អផ្លូវក្នុងទីក្រុងលេខ705ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុThe study of improvement city road No 705 in Sihanouk villel’étude de l’amélioration du chemin de la ville n ° 705 à sihanoukvilleRoyal Mekong Constriction & Development Ple., Ltd098666070 WRI
16ឈួ ស៊ាវពីងCHHOUR SIVPINGការសិក្សាស្រទាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥គម្រោងធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញផ្ឡូវវាងក្រុំងកំពង់ឆ្នាំងThe study on Pavement Structure National Road No.5 Improvement Project Kompong Chhnang BypassEtude de la pavement structure du Kompong Chhang Contournement routier sur la route national road No.5  D’amelioration project  SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION Co.,Ltd016346577 WRI
17លួន​ ពីសិដ្ឋLOUN Pisethការសិក្សានៃគម្រោងស្តារឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥កញ្ចប់ទី ១ ចាប់ពី គម ៣១+៣៧០ ដល់ គម ៧៣+០០០ (ព្រែកក្តាម – ធ្លាម្អម)Study of National Road No. 5 Rehabilitation Project package 1 from Km 31+ 370 to Km 73 +000  (Prek Kdam – Thlea Ma’am)L’étude du projet de réhabilitation de route national No. 5 de Km 31+370 à Km 73+000 (Prek Kdam – Thlea Ma’am)Branche of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd, (Phnom penh) south building 8th Floor, Room No. B71 street sothearos(3) phnom1,Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.099284810 WRI
18វុទ្ធា សិទ្ធិគុណVUTHEA Sithykunការសិក្សាអំពីការស្ថារនិតិសម្បទា​ និងការពង្រីកឡើង​វិញ​នៃផ្លូវជាតិលេខ 8The Study of Rehabilitation and Enlargement of National Road 8L’étude de la réhabilitation et de l’élargissement de la route nationale 8Ministry of Public Work and Transportation0963520099 WRI
19ហ៊ួម សុភក្ត័HUOM Sopheakគម្រោងសាងសង់ផ្លូវវាងឧដុង្គ នៃផ្លូវជាតិលេខ៥ ពីគម 35+080​ ដល់ 40+284.76 The project of National road No.5 Construction bypass Odengk  Sta. 35+080 to Sta 40+284.76Le Projet de la route Nationale N°5 Contournement de la Construction Odengk Sta. 35+080 à Sta 40+284,76Branche of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd, (Phnom penh) south building 8th Floor, Room No. B71 street sothearos(3) phnom1,Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.0964543844 WRI
20តាត​ សុទន្តTAT Sotonគម្រោកែលម្អរផ្លូវជាតិលេខ៥ នូវកំណាត់ផ្លូវព្រៃស្វាយ​-បាត់ដំបង​ ដោយក្រាលបេតុងកៅស៊ូ​ បាប់ពីគម ២៣៨+០០០ ដល់គម២៨២+១០០Construction road No5 improvement project Prey Svay-Battambang section,CP3 in asphalt concrete from KM 238 + 000 to KM 282 + 100Construction road No5
amélioration projet,tronçon Prey Svay – Battambang , CP3 en béton bitumineux de KM 238 + 000 à KM 282 + 100
NIM MENG GROUP Co.,Ltd0966898226 WRI
21ត្រេន សុវណ្ណរ័ត្នTREN SOVANNROTHការសិក្សាអំពីកម្រាស់ស្រទាប់ផ្លូវ កញ្ចប់ទី ៣ នៃគម្រោងស្ដារឡើងវិញ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ​(ពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង)Study on Pavement Structure of contract package 3 of National Road 5 Rehabilitation Project in Pursat to Battambang ProvinceL’étude sur la structure de la chaussée de la section CP3 dans le projet de réhabilitation de la route nationale 5 dans la province de Pursat et BattambangTEKKEN-IKEE JOINT VENTURE, NR.5, Rumchek 4 Village, Sangkat Ratanak,  Krong Battambang, Battambang Province, Cambodia0967786271 WRI
22                    សែម ពិសិដ្ឋSEM PISETHការសិក្សាអំពីកម្រាស់ស្រទាប់ផ្លូវបេតុង (ជម្ពូវ័ន្តផ្លូវជាតិលេខ៤ ទៅផ្លូវជាតិលេខ៣វត្តស្លែង) នៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣Study on Pavement structure of rigid pavement of Ring Road3 Project from NR.4 to NR.3L’étude sur la structure de la chaussée de la chaussée rigid dans ke project de ring de la ville 3th (de la route national4 à la route national3) Royal Mekong Construction and Develope.Adress:81,315,Psar Beong Ka Pir,khan Touk Kouk,Phnom Penh, Cambodia.Email: RMCD_royal@yahoo.com016568799 WRI
23ឡុង ចរណៃLONG CHARANAYការសិក្សានៃគម្រោងស្តារឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥កញ្ចប់ទី ១ ចាប់ពី គម ៣១+៣៧០ ដល់ គម ៧៣+០០០ (ព្រែកក្តាម – ធ្លាម្អម)Study of National Road No. 5 Rehabilitation Project package 1 from Km 31+ 370 to Km 73 +000  (Prek Kdam – Thlea Ma’am)L’étude du projet de réhabilitation de route national No. 5 de Km 31+370 à Km 73+000 (Prek Kdam – Thlea Ma’am)Branche of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd, (Phnom penh) south building 8th Floor, Room No. B71 street sothearos(3) phnom1,Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.0966097689 WRI
24ហ៊​ សូរ៉ាវុធHOR SORAVUTHការសិក្សាគម្រោងស្ថាបនាឡើងវិញ​ផ្លូវក្រុងលេខ៧០៥ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុStudy of City Road No. 705 Improvement Project in SihanoukvilleL’étude du project d’amélioration de la route urbaine no 705 à  SihanoukvilleRoyal Mekong Construction and Develope.Adress:81,315,Psar Beong Ka Pir,khan Touk Kouk,Phnom Penh, Cambodia.Email: rmcd.royal@yahoo.com081612889 WRI
25លៀម លន់កក្កដាLIEM LON KAKADAគម្រោងស្ថាបនា ផ្លូវកៅស៊ូពីរជាន់ ស្ថិតក្នុង ភូមិចាន់ហៀរ ឃុំបឹងមាលា ទៅកាន់ ភូមិរំចេក ឃុំស្វាយលើ ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាបDBST Pavement Design in Chan Hear Village, Boeng Mealea Commune to Rumchek Village, Svay Leu Commune, Svay Leu District, Siem Reap ProvinceConception de la chaussée DBST au village Chan Hear de la commune de Boeng Mealea au village Rumchek de la commune Svay Leu,
 district de Svay Leu dans la province de Siem Reap
CADTIS Consultant Co.,Ltd.
TM49, street 2004, Orkide Villa,#TM49,
Trapeang Chhuk, Teuk Thla, Sen Sok,
Phnom Penh, Cambodia
Email: Cadtis@gmail.com
086707176 WRI
26លីម ស៊ីលីវLIM SILIVគម្រោងស្ថាបនា ផ្លូវកៅស៊ូពីរជាន់ ស្ថិតក្នុង ឃុំពោធិ៍ទី និង ឃុំឬស្សីសាញ់ ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែងDBST Pavement Design in Pou TI and Ruessei Sanh Commune, Sithor Kandal District, Prey Veng ProvinceConception de la chaussée DBST à Pou TI et à la commune de Ruessei Sanh, district de Sithor Kandal, la province de Prey VengCADTIS Consultant Co.,Ltd.
TM49, street 2004, Orkide Villa,#TM49,
Trapeang Chhuk, Teuk Thla, Sen Sok,
Phnom Penh, Cambodia
Email: Cadtis@gmail.com
081726822 WRI
27ទ្រី​ ខេងថុងTRY KHENGTHONGការសិក្សាគ្រិះខួងអោយសមស្របទៅតាមអាគារCalculate bored pile to suit the building Cacul du pieu foré correspondant au bâtimentVISPAN is located No. 43, street 334, Sangkat Boeung Keng Kong, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia070 841 926 WRI
28ទេព ប៊ុនធឿនTEP BUNTHOEUNការសិក្សាលើគំរោងគ្រិះខួងសំរាប់អាគារ២១ជាន់តាមការគណនាInvestigation of project of bored pile for 21 stories by calculationInvestigation du project du pieu foré pour 21 étages par calculationP.H.V Construction Co.,Ltd is located No.22,street 476, Sangkat Toul Tumpong I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia069 642 223 WRI
29សេន​ វ៉ាន់ថេតSEN VANTHETការស្តារឡើងវិញនូវផ្លូវជាតិលេខ ៥ ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រ ១៩១ + ០០០
 ទៅដល់ KM 238 + 000 (ពោធិ៍សាត់​ទៅដល់ព្រៃស្វាយ)
Rehabilitation of the national road No5 from KM 191 + 000   to KM 238 + 000 (Pursat to Prey Svay)Réhabilitation de la route nationale n ° 5 à partir de KM 191 + 000  à KM 238 + 000 (Pursat à Prey Svay)TCM Engineering Co.,Ltd0969012771 WRI
30សុន​​​​​​ រិទ្ធិវង្សSON RITHIVONGការស្តារឡើងវិញនូវផ្លូវជាតិលេខ ៥ ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រ 282 + ០០០
 ទៅដល់ KM 302 + 000 ​​​​     (បាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ្ឌ)
Rehabilitation of the national road No5 from KM 282 + 000   to KM 302 + 000 (Battambang-Sri Sophorn)Réhabilitation de la route nationale n ° 5 à partir de KM 282 + 000  à KM 302 + 000  (Battambang-Sri Sophorn)NIM MENG GROUP Co.,Ltd0968139169 WRI
31នាង ចាន់ម៉ុល NEANG CHANMOLការរចនាកម្រាស់និងលក្ខណៈធរណីមាត្ររបស់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ ប្រវែង ១១.៥៣៧គីឡូម៉ែត្រ(ស្រុកបរិបូណ៌​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)The designing thickness and geometry of flexible pavement Length 11.537Km
at Baribour District, Kampong Chhhnang privince
La conception d’épaisseur et de la géométrie de  pavement flexible, longueur de 11.537 km dans le district de Baribour, province de Kampong ChhnangUSS: Ung SimSia contraction Co.,Ltd
Address: #97,st.143,Olympic, Chamkar Mon, Phom Penh, Cambodia.
081373833 WRI
32សេន​ គឹមសាក់SEN KOEMSAKការសាងសង់ផ្លូវកៅស៊ូពីរស្រទាប់ដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៥មកផ្លូវជាតិលេ​ខ៥៣ប្រវែង៥.៨០គីឡូម៉ែត្រ(ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)Construction of rural road DBST from National Road 5 to National Road 53 length 5.8km         (Rlea b’ea District, Kampong Chhnang province)La construction de la route rurale DBST de Nationale Route 5 à National Route 53 longueur 5.8 km dans le district de Rlea b’ea, province de Kampong ChhnangUSS: Ung SimSia contraction Co.,Ltd
Address: #97,st.143,Olympic, Chamkar Mon, Phom Penh, Cambodia.
010 626 480  WRI
33ព្រៅ ធន់រតនះPRAVE THOUNRATHANAKការកែលម្អផ្លូវជនបទពីឃុំខ្នាត​ ដល់ឃុំកែវពណ៏ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាបImprovement of rural raod from Khnat to Keo Poir commune, Puok district, Siem Reap provinceAmélioration des routes rurales de commune Khnat à Keo Por, du district de Puok, province de Siem ReapGuangdong Provincial Changda Highway Engineering Co.,Ltd012752282 WRI
34សាយ វ៉ារីSAY VARYការសិក្សាលើរកាសាកសង់ផ្លូវវាងក្រុងនៃផ្លូវជាតិលេខ៥ (ឧដុង្គ ចាប់ពីគីឡូម៉េត្រ ៣៥+០០០ ដ់ល ៣៩+៨០០)Study of the construction of the bypass on national road 5 (Odounk from PK 35 + 000 to PK 39 + 800)Etude de la construction du contournement routier sur la route nationale 5 (Odounk du PK 35 + 000 au PK 39 + 800)UNG SIMSIA Contraction Co.Ltd092 719 319 WRI
35អឿ​ សុភាដាវីដOEUR SOPHEADAVIDការកែលម្អនូវផ្លូវជាតិលេខ៥ ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រ​ ២២២+០០០​ ដល់​ ២៣៨+០០០​ (ពោធិ៍សាត់​-ព្រៃស្វាយ)Improvement of national road No 5 from KM 222+000 to 238+000 (Pursat-Prey Svay) Amélioration de la route nationale n ° 5 de KM 222+000 à 238+000 (Pursat-Prey Svay)TCM Engineering Co.,Ltd0965337663 WRI
36ប៊ុន បញ្ញាBUN PANHAគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមហាវិថីរាម​ លេខ៤៥ ចាប់ពីរផ្លូវជាតិលេខ៤​ រហូតដល់វិថីឆ្នេររាម ក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រ ០+០០០ ដល់ ៧+១៣៦Infrastructure development project road 45 on national road 4 to Ream beach from PK0+000 to PK7+136 (Preah Sihaknouk province)Projet de développement des infrastructures route 45 sur la route nationale 4 jusqu’à la plage de Ream de PK0 + 000 à PK7 + 136 (province de Preah Sihaknouk)ROYAL MEKONG CONSTRUCTION & DEVELOPMENT PTE.,LTD.070357751 WRI
37ភិន  ផានិតPHEN PHANETការធ្វើពិសោធន៏សម្ភារះសម្រាប់ជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវ (ចាប់ពីរផ្លូវជាតិលេខ៤​ រហូតដល់វិថីឆ្នេររាម) ក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុTesting of materials for road repairs and construction  on national road 4 to Ream beach. (Preah Sihaknouk province)Essai des matériaux pour la réhabilitation et la construction​ des routes (sur la route nationale 4 jusqu’à la plage de Ream) à province de Preah SihaknoukROYAL MEKONG CONSTRUCTION & DEVELOPMENT PTE.,LTD.0969613170 WRI
38ណៃ ឆៃហ៊ាងNAI Chhaiheangការវាយតម្លៃទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរលំហូរទឹក ក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលគម្របដី និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងអាងស្ទឹងព្រែកត្នោតប្រទេសកម្ពុជាAssessment of Flow Alteration from Impact of Land Use Change and Climate Change in Stung Prek Thnot Basin, CambodiaÉvaluation de la modification du débit par l’impact de l’utilisation des terres et du changement climatique dans le bassin versant de Stung Prek Thnot, CambodgeInstitute of Technology of Cambodia0712721708/010250889 WRI
39ប៊ុន​ ភក្តីBUN PHEAKDEYការ​គណនាគ្រោងបង្គុំជញ្ជាំងទប់ដីនៃគម្រោងច្រាំងទន្លេរជ្រោយចង្វារDesign of retaining wall at Chroy Changa reverbank project Calculer les Structures de la Mur de Soutènement à la berge de rivière de Chroy Changva
  
Koh Pich Construction Company Co.,Ltd       No. B2-030, Street. Sopheak mongkul, Building Elysee Town, Diamond Island, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia.069690446 WRI
40ឈិន​ គឹមហាក់CHHIN KEM HAK ការគណនាសម្ថភាពទ្រទ្រង់របស់ដីនិងការកំណត់មុខកាត់និងសរសៃដែកសំរាប់គ្រឹះជម្រៅCalculation of the allowable bearing capacity and​​ design reinforcement of bored pileCalcul de la Capacité Portante du Sol et conception Profonde de la semelle et pierSnp-Pt International CO., LTD                       #8, St 8 Borey New World (Camko1) Oknha Mong Rithy St.(1928) , Sangkat phnom penh thmei, khan sensok, Phnom Penh, Cambodia.016266196 WRI
41ហេង​  ឈាងហៃHENG CHHEANGHAIការឌីសាញនិងការសាងសងជញ្ជាំងទប់ដីសម្រាប់អាងទឹកក្រោមដីនៃស្ពានអាកាសចោមចៅ​​​  ភ្នំពេញDesing basement wall and construction of the water accummulation tank at chom  chao interchange, Phnom PenhLe design et la construntion du soutènement poure underground water tank à chom chao, Phnom PenhCANA SINO CONSRUCTION CORPORATION #23, Sangkat Toulsongke, Khan Russey Keo Phnom Penh070403253 WRI
42ជាម ទូចCHEAM TOUCHការគណនាគ្រឹះជ្រៅនិងសមត្ថភាពទ្រទ្រង់ដីនៅអគារខ្ពស់ឡាម៉ាDesign of deep foundations and bearing capacity of the soil at la mia towerConception de fondations profondes et capacité portante des sol à la tour La MIA BRD Construction Co., LTD #105, 3rd Floor, St.1984A Phum: Phnom Penh Tmey Sangkat: Phnom Penh Tmey Khan: SenSok, Phnom Penh in Cambodia0966898546 WRI
43កាន់ រដ្ឋាKAN RATHAការគណនាលទ្ធភាព​ទ្រទ្រង់និងសម្រុតអនុញ្ញាតិរបស់សសរគ្រិះ​ Bore PileDesign allowable bearing capacity and materials of bore pile le design capacité portante et matériel  de la pile d’alésageUSING investment  #36E0,Street 07, Sangkat Nirot Khan Mean Chey Phnom Penh0963747133 WRI
44កែវ សុវណ្ណKEO SOVANNការសិក្សាលទ្ធភាពទ្រទ្រង់នៃគ្រឹះជម្រៅរបស់អគារខុនដូ៣១ជាន់បឹងកេងកង ភ្នំពេញThe study of allowable bearing capacity of deep foudation of The Flora Condo 31th story at Boeng kengkong, Phnom Penh Étudie la capacité portante admissible des fondations profondes du condo Flora 31st Story à BKK, PPUy Sing Investment #36E0,Street 07, Sangkat Nirot Khan Mean Chey Phnom Penh0-966693224 WRI
45បិន​ ភឺមBIN PHOEMការគណនាលទ្ធភាព​ទ្រទ្រង់អនុញ្ញាត្តិរបស់គ្រឹសជម្រៅនឹងជើងតាងនៃគម្រោងពហុកីឡាដ្ធានវិសាខាCalculation of the allowable bearing capacity of pile and design pile cap for New Visakha Stadium seats. Calcul de la capacité portqnte admissible du pieu chapeau de pieu pour les nouveaux sièges du stade Visakha.ARCHITTING BUILDINGS  No.25, Street 574, Sangkat Beoung Kok 1, Khan Toulkok, Phnom Penh.0964244039 WRI
46ហួត ម៉េងហ័ងHUOT Menghorngការគណនាជញ្ជាំងទប់ដីសម្រាប់គម្រោង ស៊ីធីខនដូមីនៀម នៅភ្នំពេញDesign contigous pile wall for City Gem Condominium project in Phnom Penh Calculer de Mur de Soutènement pour projet City Gem Condominium à Phnom PenhPremium Borepile & Construction Co., Ltd
Address: #133, St.2002, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok Phnom Penh.
077 76 7734 WRI
47ហ៊ុយ​ ម៉េងលីHUY MENGLY ការសិក្សារគ្រិះជម្រៅនៃជញ្ជាំងទប់ដីគម្រោងជ្រោយចង្វារដោយការគណនានិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលតេស្តជាក់ស្តែងStudy of deep foundation of retaing wall by caclulation and actual testing
                              obversion at chhroy chongva
     Étudie de la foundation profonde du projet de Chroy Chongvar avec les calculs qui vérifieront avec les résultats réels
                
Koh Pich Construction Company Co.,Ltd       No. B2-030, Street. Sopheak mongkul, Building Elysee Town, Diamond Island, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia.011470601 WRI
48ម៉ុង ឌីលីដែនMONG DILIDENការសិក្សាគំរោងសាង​សង់ច្រាំងការពារស្ទឹងព្រែកកំពឹសThe study and analysis of slope stability at Prek Kampeus river bank L’étude et l’analyse de la stabilité des pentes au bord de la rivière Prek Kampeusភូមិដំនាក់​ចង្កែ សង្កាត់ព្រែកកំពិសខ័ណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ86590314 WRI
49កុក​ កិច្ចឡុងKOK KECHLONGការសិក្សាលក្ខណៈធរណីមាត្រផ្លូវ​ និង រចនាសម្ព័នផ្លូវជាតិលេខ៥បង្វៀងក្រុងកំពុងឆ្នាំង(គម​ 82+540 ទៅ 87+050)The Study of Road Geometry and Pavement Structure of National Road No.5 N.o5 at bypass kampong chhnang(pk:82+540 to 87+050)Étude sur la géométrie de la route et la structure de la chaussée à la route nationale le numéro 5 contourné Kampong Chhang(pk:82+540 to 87+050)Address of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. in Phnom Penh Office (Cambodia) (Phnom Penh Center) South Building, 8 floor, Room No.871, Street Sothearos (3), Phom1, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, 12301, Cambodia TEL 855-78-777-072.967185649 WRI
50ឡុង សុធីLONG SOTHYការសិក្សាអំពីកម្រាស់ស្រទាប់និង​ធរណីមាត្រនៃផ្លូវក្នុងគម្រោងស្តារឡើងវិញរបស់ផ្លូវជាតិលេខ៥The study of geometric and pavement design on National Road No.5 Rehibition Project Widening section.L’étude de la géométrique et conception de la chaussée sur la section d’élargissement du projet d’interdiction de la route nationale no. 5.Branche of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd, (Phnom penh) south building 8th Floor, Room No. B71 street sothearos(3) phnom1,Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.015390833 WRI
51ជ្រុន​ សីហាCHRUN SEYHAការសិក្សាអំពីកម្រាស់ស្រទាប់ផ្លូជាតិលេខ៥ត្រង់ចំនុចវាងក្រុងដុង្គStudy on Pavement Structure of National Raod No5 at Odongk the bypass Études sur l’épaisseur de la route Nationals N°5 au Contournement de la ville OdongkBranche of Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd, (Phnom penh) south building 8th Floor, Room No. B71 street sothearos(3) phnom1,Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.963544960 WRI
52ឈុន​ សុក្រិដ្ឋCHHUN SOKRETកាសិក្សាគ្រឹះជំរៅនៃអាគារ អុបបែនវីឡា ដោយការគណនា និងការអង្គេតstudy deep foundation at GI20022 Urban Village Phase 2 by calculation and obversvation Étude géotechnique des fondations profondes de GI20022 Urban Village Phase 2 par méthode d’analyse et d’observationGEOTD Engineering Co, Ltd.street 544, Sangkat Toul kok, Khan Toul kok, Phnom
Penh.
81872354 WRI
53ភាន់ សុផាតPHEANN SOPHATការវាយតម្លៃផ្លូវជនបទក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាច
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
Evaluation Rural Road in Kampong Tralach District,
Kampong Chhnang Province
L’évaluation Route rurale  dans le district de Kampong Tralach,
 province de Kampong Chhnang
USS: Ung SimSia contraction Co.,Ltd
Address: #97,st.143,Olympic, Chamkar Mon, Phom Penh, Cambodia.
096 4522879 WRI
54អ៊ឹម គីមហុងOEM KIM HONGការសិក្សាពីកម្រាស់ស្រទាប់និងធរណីមាត្រនៃផ្លូវវាងក្រុងសិរិសោភ័ណ្ឌ ( គីឡូម៉ែត្រ 355+125 ទៅ 367+804 )Studying the thickness and the geometry of bypass section for Sri Sophorn City ( from KM 355+125 to km 367+804)L’étude de la chaussée et la géométrie de la route contourné la ville Sri Sophorn ( KM 355+125 á KM 367+804)Daiho-Asanuma Joint Venture Address: No 666, national road no 5, Phum Korathan, Ou Ombel, Krong Serie Sophorn, Banteay Meanchey province.096 24 999 69 WRI
55ដឹប​ឌុន​DOEB Dun ការសិក្សារអំពីលំដាប់លំដោយនៃការឌីហ្សាញ របស់ជញ្ជាំងទប់ដីដែលបានសិក្សាពីលំនឹង និងភាពធន់analysize stability  of diaphrams wall and conception of design for excavation Analyse de stabilité et conception de la performance des parois moulées pour excavation profonde  location at St.51 corner St.294,BKK1 Phnom Penh, Cambodia and Novotel Phnom Penh project is owned by Cambodia private company “ Pasteur Square Co,Ltd.”(+)85577793 WRI
56ច្រឹង​ បូភក្ត្រាCHROENG BOPHEAKTRAសិក្សាគម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាំស្រូវនៅតំបន់វត្តលួង ខេត្តពោធិ៍សាត់Study of Designing Paddy field Irrigation system at Wat Loung Area, Pursat provinceEtude de conception d’un système d’irrigation d’une rizière dans la région de Wat Loung, province de PursatITC69802403 WRI
57អុឹង ជីម៉េងOENG CHYMENGការវិភាគគ្រឿងបង្គុំរបស់លូប្រអប់កាត់ទទឹងផ្លូវសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (Pk: 79+970)Structural Analysis of Box Culvert of crossing National Road No.5, Kompong Chhnang Province (Pk: 79+970)Analyse structurale du Ponceau  croix  pour la Route nationale No.5, province de Kompong Chhnang  (Pk: 79+970)Sumitomo Mitsui Construction Co.Ltd. Address(Cambodia): South building, 8 floor, Room No.871, Street Sothearos (3), Phom1, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, 12301, Cambodia.077 391 398 WRI
58ញាន បញ្ញាNHEAN PANHAឌីសាញគ្រឿងបង្គុំប្រឡាយមេសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព តំបន់វត្តជ្រេ ខេត្តពោធិ៍សាត់Hydraulic Structure Dsign of Main Canal in Wat Chre Irrigation systemConception de la structure ydraulique du canal principal dans le systéme d’irrigation de Wat ChreSOMA Construction and Development,Co.ltd. Adress SOMA Tower 6th Floor, #2C, Street 120 , Sangkat Phsar Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia10246248 WRI
59ហ៊ីន សុយHIN SUYសិក្សាការរៀបចំប្រឡាយរងនៅតំបន់ លំហាច​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងDesign Secondary Canal in Lum Hach Sub_project at Kompong Chnang provinceConception d’un canal secondaire dans le sous-projet LUM Hach de la province de Kompong ChhnangSOMA Construction and Development,Co.ltd. Adress SOMA Tower 6th Floor, #2C, Street 120 , Sangkat Phsar Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia963146015 WRI
60ឡុង ធារីLONG THEARYឌីសាញសួនច្បារលើដំបូលនៃសាលាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាDesigning of roof garden at Institute of Technology of CambodiaConception de jardins sur le toit à l’institut de technologie du CambodgeITC967212165 WRI
61សារ៉េត  សុវណ្ណតារាSARET SOVANDARA[ការវាយតម្លៃអំពីសម្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនៃគំរោងសាងសង់តំបន់សូឡា​ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្រករ ខេត្តពោធិ៍សាត់][Assessment the conveyance capacity of drainage system on Solar Farm project in Krokor, Pursat province] [Évaluation de la capacité du systéme de drainage du project de Ferme Solaire á Krakor, la province de Pursat]ចុះកម្មសិក្សាជាមួយលោកគ្រូ016 398983 WRI
62ណេង បញ្ញានុនNENG PANHANON[ឌីសាញរចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្ររំដោះទឹកលើផ្លូវជាតិលេខ២][Bridge Culvert Design for the hydraulic structure at National Road No.2, Cambodia][Conception d’un pont-ponceau pour la structure hydraulique de la route nationale n ° 2, Cambodge]ចុះកម្មសិក្សាជាមួយលោកគ្រូ093 302233 WRI
63ហេង​ ឆេង​ឡាងHENG CHHENGLANGការវិភាគទំនាក់ទំនងរវាងសមាសធាតុសហគមន៍Microbialជាមួយនឹងកត្តាបរិស្ថាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដោយប្រើវិធីសាស្ត្រCCACorrelations between Microbial Community Composition with its Linked Environmental Factors in Tonle Sap Lake by Using CCA MethodCorrélations entre la composition de la communauté microbienne et ses facteurs environnementaux liés dans le lac Tonlé Sap à l’aide de la méthode CCAReseach student77662609 WRI
64អេង ឃុនENG KHUNការសិក្សាលក្ខណៈធរណីមាត្រផ្លូវ​ និង ការគណនាផ្លូវបេតុងនៃផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ (ពីផ្លូវជាតិលេខ៤​ ដល់ផ្លូវជាតិលេខ៣)The study of Geomestry and rigid pavement design of Ring Road 3, NR4~NR3.L’étude de la géomestrie et de la conception des chaussées rigides du Ring Road 3, NR4 ~ NR3. Royal Mekong Construction and Development Pte., Ltd
Address: N° 81B, St. 315, Beong Kak Pir, Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
089 385 000 WRI
65​ខែម​ សុមេធKHEM SOMETHការសិក្សាលក្ខណៈធរណីមាត្រផ្លូវ​ និង រចនាសម្ព័នផ្លូវ​ នៃគម្រោងស្តារឡើងវិញនៃផ្លូវជនបទនៅពីក្រុងដូនកែវ ខេត្ត​ តាកែវThe Study of  Road Geometry and Pavement Structure of Rural Road Improvment Project at krong Doun Keav , Takeav province L’étude sur la géométrie de la route et la structure de la chaussée du Projet Amélioration de la route rurale à  krong Doun Keav
 , Takeav Province
CGCG: Branch of Guangdong Changda Highway Engineering Co., LTD: #43, st02A, Borey PiPhub Tmey, Sangkat Tuek Tla,
Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia
10545220 WRI
66ឡូញ​ គឹមអាយLOUNH KIMAIការសិក្សាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ផ្លូវ​ និង រចនាសម្ព័នផ្លូវ​ នៃគម្រោង កែលម្អផ្លូវជនបទនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងThe Study of Road Classification and Pavement Structure of Rural Road Improvement Project in Teuk Phos District Kampong Chhnang Province L’étude de la classification des routes et de la structure de la chaussée du projet d’amélioration des routes rurales dans le district de Teuk Phos, province de Kampong ChhnangCGCG: Branch of Guangdong Changda Highway Engineering Co., LTD: #43, st02A, Borey PiPhub Tmey, Sangkat Tuek Tla,
Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia
974636748 WRI
67ម៉ៅ សិង្ហMAO SINGHការសិក្សាពីការជ្រើសរើសសម្ភារៈ និង ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព សម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវ នៃគម្រោងធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥ ពីព្រែកក្ដាម-ធ្លាម្អម (កញ្ចប់សាងសង់ទី១)The Study of Materials Selection and Quality Control of National Road No. 5 Improvement Project on Prek Kdam-Thlea Ma’am Section (Contract Package 1)Selection de Matériaux et Contrôle le Qualité pour National Route Numéro 5 Improvement Project en Section Prek Kdam-Thlea Ma’am (CP1)Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. Adress: Thamayuth Road, Thamayuth village, Sangkat B’er, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province.86362233 WRI
68មាន​ឡាយអានMEAN LAY ANNការសិក្សាលក្ខណៈធរណីមាត្រផ្លូវ​ និង រចនាសម្ព័នផ្លូវ នៃគម្រោងធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥ (កំណាត់​ផ្លូវ បាត់ដំបង-សេរីសោភ័ណ្ឌ)The Study of Road Geometry and Pavement Structure of National Road No.5 Improvement Project (Battambang-Sri Sophorn Section)Étude sur la géométrie de la route et la structure de la chaussée à la route dénommé le numéro 5 en projet amélioré (La région de Battambang-Sri Sophorn)Tekken-Taiyu Joint Venture CAMBODIA BATTAMBANG OFFICE NR.5 Romchek 5 Village, Sangkat Ratanak,  Krong Battambang, Battambang Province, Cambodia. Tel: 855-53-732-69099333720 WRI
69មាស​ មុន្នីMEAS MOMYការ​សិក្សា​កម្រាស់ស្រទាប់ផ្លូវ​​ និង​បច្ចេកទេសនៃការ​សាងសង់នៅក្នុងការដ្ឋាន​​​នៃគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទស្ថិតក្នុង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ​​​​​ ខេត្តកំពង់ធំThe Study of Pavement Design And Techincal Construction at site of Rural Road Improvement Project(RRIP) in Prasat Sombo District Kampong Thom Province L’étude de la conception de la chaussée et de la construction technique sur le site du projet d’amélioration des routes rurales (RRIP) dans le district de Prasat Sombo, province de Kampong Thom CGCG: Branch of Guangdong Changda Highway Engineering Co., LTD: #43, st02A, Borey PiPhub Tmey, Sangkat Tuek Tla,
Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia
70988642 WRI
70ណង​​ គន្ធាNORNG KUNTHEAការសិក្សាអំពីការឌីហ្សាញបេតុងកៅស៊ូសំរាប់​គម្រោងធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥ (កំណាត់​ផ្លូវ បាត់ដំបង-សេរីសោភ័ណ្ឌ)The study of Hot Mix Asphalt Concrete Design for National Road No.5 Improvement Project (Battambang-Sri Sophorn Section)
L’étude de la Conception du Béton Bitumineux à Chaud pour  Route Dénommé le Numéro 5 en Projet Amélioré (La Région de Battambang-Sri Sophorn)
Tekken-Taiyu Joint Venture CAMBODIA BATTAMBANG OFFICE NR.5 Romchek 5 Village, Sangkat Ratanak,  Krong Battambang, Battambang Province, Cambodia. Tel: 855-53-732-690969299935 WRI
71ស្រ៊ុន ម៉េងស្រ៊ាងSRUN MENG SREANGការសិក្សាអំពីលក្ខណៈធរណីមាត្រផ្លូវ និង រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៃ​គម្រោងធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ៥ (កំណាត់ផ្លូវ ធ្លាម្អម-បាត់ដំបង)The Study of Road Geometry and Pavement Structure of National Road No.5 Improvement Project (Thlea Ma’am-Battambang Section)L’étude de la géométrie des routes et de la structure des chaussées du projet d’amélioration de la route nationale No. 5 (section Thlea Ma’am-Battambang)TCM ENGINEERING CO., LTD. #153 Street 160, Tuek L’ak 2, Tuol Kouk,
Phnom Penh, Cambodia
096 3433445 WRI
72តាំង​គីមហុងTANG KIMHONGការសិក្សាពីលក្ខណៈធរណីមាត្រផ្លូវ​ និង រចនាសម្ព័នផ្លូវ​ នៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជនបទក្នុងស្រុករលាប្អៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងThe Stuy of  Road Geometry and Pavement Structure of Rural Road Construction
in Rolea Bier Db  istrict, Kampong Chhnang Province 
Étude sur la géométrie de la route et la structure de la chaussée de la Construction de route rurale dan le district de Rolea Bier, province de Kampong ChhnangCGCG: Branch of Guangdong Changda Highway Engineering Co., LTD: #43, st02A, Borey PiPhub Tmey, Sangkat Tuek Tla,
Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia
92825097 WRI
73ម៉ុង ហុងលៀបMONG HONG LEAPការធ្វើផែនទីរង្វាយតម្លៃពីភាពងាយរងគ្រោះនៃទឹកក្រោមដីនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាGroundwater vulnerability mapping at coastal zone of CambodiaCartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines dans la zone côtière du CambodgeResaerching with Dr. DOUNG Ratha 099 318 343 WRI
NCompany/OrganizationAddressEmailTelephoneField/Specialty
1CPAC Cambodia Co.LtdNo. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu, Mean Chey, Phnom Penh  Concrete, Construction
2Sumitomo Mitsui Construction Co.Ltd. South building, 8 floor, Room No.871, Street  Sothearos (3), Phom1, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, 12301, Cambodia.  Road construction
3Hang Sambat Co,Ltd Import Export Transportation and ContructionChrouy Changva, Ruessei Kaev, Phnom Penh, Cambodia +855 78 799 935Road construction
4NIM MENG GROUP Co.,LtdNo. 81, Street  217, Sangkat Roluos,Khan Dangkao, Phnom Penh  Road construction
6Ministry of Public Work and TransportationCorner Norodom Blvd/ st 106, Phnom penh  Road construction
8TEKKEN-IKEE JOINT VENTURE, NR.5, Rumchek 4 Village, Sangkat Ratanak,  Krong Battambang, Battambang Province, Cambodia  Road construction
9Royal Mekong Construction and Develope.No. 81,315, Psar Beong Ka Pir, Khan Touk Kouk, Phnom Penh, Cambodia.rmcd_royal@yahoo.com Road construction
10CADTIS Consultant Co.,Ltd. TM49, Street  2004, Orkide Villa,No. TM49, Trapeang Chhuk, Teuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia Cadtis@gmail.com Road construction
11VISPAN No. 43, Street  334, Sangkat Boeung Keng Kong, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia  Foundation, construction
12P.H.V Construction Co.,LtdNo.22, Street  476, Sangkat Toul Tumpong I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia  Foundation, construction
13UNG SIMSIA Contraction Co.LtdNo. 97, Street .143, Sangkat Olympic, Chamkar Mon, Phom Penh, Cambodia.  Road construction
14Koh Pich Construction Company Co.,Ltd       No. B2-030, Street . Sopheak mongkul, Building Elysee Town, Diamond Island, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia.  Foundation, construction
15Snp-Pt International CO., LTD                       No. 8, Street  8 Borey New World (Camko1) Oknha Mong Rithy Street  (1928), Sangkat phnom penh thmei, khan sensok, Phnom Penh, Cambodia.  Foundation, construction
16CANA SINO CONSRUCTION CORPORATION No. 23, Sangkat Toulsongke, Khan Russey Keo Phnom Penh  Foundation, construction
17BRD Construction Co., LTD No. 105, 3rd Floor, Street  1984A Phum: Phnom Penh Tmey Sangkat: Phnom Penh Tmey Khan: SenSok, Phnom Penh in Cambodia  Foundation, construction
18USING investment  No. 36E0, Street  07, Sangkat Nirot Khan Mean Chey Phnom Penh  Foundation, construction
19ARCHITTING BUILDINGS  No.25, Street  574, Sangkat Beoung Kok 1, Khan Toulkok, Phnom Penh.  Foundation, construction
20Premium Borepile & Construction Co., LtdNo. 133, Street  2002, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok Phnom Penh.  Foundation, retaining wall
21GEOTD Engineering Co, Ltd.Street  544, Sangkat Toul kok, Khan Toul kok, Phnom Penh.  Foundation, retaining wall
22Daiho-Asanuma Joint Venture No 666, National Road No.5, Phum Korathan, Ou Ombel, Krong Serie Sophorn, Banteay Meanchey province.  Road construction
23SOMA Construction and Development,Co.ltd. SOMA Tower 6th Floor, No. 2C, Street  120 , Sangkat Phsar Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia  Irrigation, construction, Wastewater
24Guangdong Provincial Changda Highway Engineering Co.,LtdNo. 43, Street  02A, Borey PiPhub Tmey, Sangkat Tuek Tla, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia  Road construction
25TCM Engineering Co.,LtdNo. 153, Street  160, Tuek L’ak 2, Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia  Road construction
26CE&P Corporation  Co.Ltd, No. 153, Street  1C, Sangkat OuBaekK’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia,  +855 23 966 775Wastewater, Plumbing
27GK Engineering Co.Ltd, No. 8AE Street  261, Sangkat Boeng Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia  Plumbing
28SHANGHAI BAOYE (CAMBODIA) CO., LTD.Oval Office Tower , Building No.1, Street  360, Sangkat Boeung Keng Kang 1,Khan Chamkarmon, Phnom Penh  Plumbing
29Lotus Green Team Co.,LTDNo. 24, Street  552, Sangkat Boeung Kork I, Khan Tuol Kork, Phnom Penh.sour.huyna@lotusgreenteam.com+855 23 881 370Plumbing
30ET&S Engineering Import Export Co.Ltd,No. 233, Street  42P, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia,  +855 23 6688 788Plumbing
31SP Trust CompanyDiamond Twin Tower, 13th Floor, Corner of Swan Bridge and Sopheak Mongkul Street , Diamond Island, Phnom Penhinfo@sptrust.com.kh+855 85 790 790, +855 67 790 790Wastewater, Plumbing
32B2G ENGINEERING CO., LTD, No. 1285, 1st Floor, National Road 2, Phum Preaek Takoang, Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom Penh, 12354, Cambodia  Wastewater, Plumbing
33Cambodian Water Supply Association (CWA)Phnom Penh Center, Building F, 2nd floor, Room N0. 269, Street  Sothearos, Sangkat Tonle Bassac, Khan Daun Penh, Phnom Penhinfo@cwa.org.kh+855 17 799 337Water Supply
34WaterAid CambodiaSINET Building, Sihanouk Blvd, Chakto Mukh Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia  Water and Sanitation
35GRET/iSEA CambodiaNo. 22, Street  330, Boeung Keng Kung III, Phnom Penh, Cambodia  Water Supply
36BATI‐GC SOLUTIONSNo. 706, 7th floor, De Castle Diamond, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh   
37Comin Khmere Co.,LtdNo. 8b, Down Town Road No. 7, P.O, Choum Chao, Phnom Penh  MEP, Plumbing
38Daun Penh Construction Co,.Ltd.No.56, Oknha peich (No. 242), Sangkat Chak Tomuk, Khan Daun Penh, 12207 Phnom Penh, Cambodia.  Road Construction
39DBD engineering No. 68, Street  598, SK. Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh +855 78 933 32 
40Home master contructionStreet   2004, Phum Trapang Chhuk, Sankat Tek Thlar, Khan Sensok,PP   
44KAO TAY TAY Veng Sreng Construction Co., LtdNo. 324CD, Street  182, Khan Toul kork, Phnom Penh   
45Key Consultants CambodiaPhnom Penh Center, Building H, 6th floor, Room684   
46Khmer water supply holding18th Floor, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodiainfo@kwsh.com.kh+855 89 777 447Water Supply
48Kobelco eco‐solutions Co.,LTDNo. 2C, Street .120, Phsar Thmey II, Doun Penh, PP  Water Supply
50LBL InternationalNo. 34, SAMDECH Sothearos Blvd (3) ,Phnom Penh  Foundation, construction
51LONG THAT RONGROEUNG II CO.,LtdNo. 64, Street 294, SK Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamorn, PP   
53LY CHHUONG Construction Co., LtdNo. 21, Street  57, corner of Street   334, 12302 Phnom Penh  Road construction
54MECCNo. 110, Street  19, Sangkat Phsar Kandal II, Khan Daun Penh, Phnom Penh   
55Mega Asset Management Co.,LTD*Canadia Tower, 10th Floor, Ang Doung Street    
56Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesMao Tse Toung Blvd, Phnom Penh, Cambodia  Water quality
57Moha Engineering & Consulting Co., LtdNo. 110, Ang Yukanthor (Street   19), 12205 Phnom kimsay@mecc-cambodia.com+855 17 957 562 
58Muhibbah Engineering (Cambodia) Co., LTDNo. Lot 175, Street   339, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, 12151 Phnom Penhmec@muhibbah.com.kh+855 23 367 988Contrusction, Road
59Overseas Cambodia Investment Corporation (OCIC)Street   217, (Corner of Street   182 & Street   163), S ankat Veal Vong , Khan 7 Makara PP  Construction
60Phnom Penh water supply AuthorityNo. 45, Mohaksat Treiyani Kossamak (Street   106), North of the Railway Station, 12201 Phnom Penhadmin@ppwsa.com.kh +855 23 430 179Water Supply
61Standard Construction & Engineering Co., LTDNo. 336, Street Vichealay, Sangkat Chroy Changvar, Khan Chroy Changvar, Phnom Penhinfo@sce.com.kh+855 23 432 003Design construction, real estate
62STVI Investment Co.,LtdNo. 168, Street 350, 12304 Phnom Penhinfor@stviinvestment.com+855 12 772 600 
63T. RO ConstructionNo. 218, Street  Prey Sar, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, 12401 Phnom Penhuntheang@mail.com+855 999 007Construction, road
64UC Design BuildNo. 18, Street  360, Sangkat Boeung Keng Kang, Khan Chamkamorn, PPinfo@uc-db.com+855 69 869 898 
65UIN E&C EngineeringNo. 283, Street  615, Sangkat Nirot, Khan Chba Ompov, Phnom Penh   
67CIC (Chumnith International Corporation)No. 35, Street  NW-17, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penhchumnith.ay@gmail.com+855 12 989 432Construction consultant
Scroll to Top
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle tronlink tronlink pro matadorbet betnano casibom casibom bahis siteleri casibom seks shop 1xbet jojobet casibom giriş
hack forum hack forum hacklink hacklink hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris Marmaris seo hizmeti Onwin casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds Bahis Siteleri Diyarbet onwin onwin tronscan google.com.tr
Hacklink Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle terea sigara marsbahis tronlink tronlink pro matadorbet betnano
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler casibom
Bahis Siteleri Bahis Siteleri
file upload
Deneme Bonusu veren Siteler
ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino
Onwin Onwin Onwin Onwin Onwin
Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet
Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet
Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet
xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot
Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey