មហាវិទ្យាល័យវារីសាស្រ្ត​

FACULTY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING

ENVIRONMENTAL ENGINEERING | WATER SUPPLY & SANITATION | HYDRAULIC STRUCTURE |  CLIMATE CHANGE | GIS-REMOTE SENSING | COASTAL ENVIRONMENT

Internship, Report and Thesis Guideline

 

Internship topic

The student can conduct an internship at the end of T1, I3, and I4 during vacation. Please choose the topic according to the themes below
For the final year internship, you need to choose an advisor in advance (at the end of your 4). You can see the list of professors updated for 2021 by clicking here

After the internship as well as the final year internship, you need to submit the report. Please follow the guideline below.

Internship themes

These internship themes/topics apply to all students (T1, T2, I3, I4, and I5) in the Faculty of Hydrology and Water Resources Engineering

For option: Water and Environmental Engineering (WEE)

 • Water Supply
 • Water treatment
 • Wastewater collection and drainage systems
 • Urban water management
 • Wastewater treatment
 • Water quality analysis and management
 • Groundwater resources and management including quantity and quality
 • Plumbing and fire protection system
 • Solid waste management/ Hazardous waste management
 • Ecology and natural resources engineering and management
 • Environmental impact assessment
 • Atmospheric Environmental Engineering related
 • watershed and river basin management
 • Geographic Information System/ Remote Sensing

For option: Water Resources and Rural Infrastructure (WRI)

 • Water-related infrastructure including bridge and culvert, riverbank stability design, dam and reservoir
 • Foundation for infrastructure and retaining wall
 • Road design and construction
 • River hydraulics, river engineering, and river basin management
 • Irrigation design and construction
 • Irrigated water management
 • Flood risk management
 • Water Scarcity and Drought
 • Groundwater resources and management including quantity and quality
 • Irrigation design and construction
 • Infrastructure including topography study, road design and construction, and retaining wall
 • Geographic Information System/ Remote Sensing

Remarks:

 • WEE or WRI students are not permitted to do an internship related to BUILDING CONSTRUCTION
 • WEE Students are not permitted to do an internship related to irrigation design and construction
 • WRI students are not permitted to do an internship related to water supply and wastewater treatment, design, and construction

Thesis Guideline and Template

The guide for thesis preparation has been developed and prescribed by the Scientific Committee (SC), of ITC for assisting all students at ITC in all engineering degree including Associate Degree, Engineer’s Degree, and Master’s degree. ITC is holding the Intellectual Property Rights adopted by the Royal Government of Cambodia together with the research partners. Students and lecturers in all departments are compulsorily required to strictly follow this guide for thesis preparation to ensure the standard of uniformity and preservation of standard archival thesis copy. Any query not specified in this guide should be referred to the department officer via gru@itc.edu.kh. The thesis guideline and thesis template can be downloaded through links below:

Scroll to Top
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle tronlink tronlink pro matadorbet betnano casibom casibom bahis siteleri casibom seks shop 1xbet jojobet casibom giriş
hack forum hack forum hacklink hacklink hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris Marmaris seo hizmeti Onwin casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds Bahis Siteleri Diyarbet onwin onwin tronscan google.com.tr
Hacklink Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel
hacklink panel hacklink al hacklink hdxvipizle terea sigara marsbahis tronlink tronlink pro matadorbet betnano
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler casibom
Bahis Siteleri Bahis Siteleri
file upload
Deneme Bonusu veren Siteler
ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino
Onwin Onwin Onwin Onwin Onwin
Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet
Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet
Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet
xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot
Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey