មហាវិទ្យាល័យវារីសាស្រ្ត​

FACULTY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING

ENVIRONMENTAL ENGINEERING | WATER SUPPLY & SANITATION | HYDRAULIC STRUCTURE |  CLIMATE CHANGE | GIS-REMOTE SENSING | COASTAL ENVIRONMENT

Department of Water Resources Engineering

Department of Water Resources Engineering was upgraded from the Department of Rural Engineering (GRU).  The upgrading is aimed to improve the quality of the program in order to meet the need of the local and regional job market in the 21st century. Infrastructure development facing the challenge of global changes. To jointly solve the related problems, the Department of Water Resources Engineering has the mandate to produce human resources with the skills to build resilient and efficient infrastructures, safeguard the environment, water, and biodiversity, and promote innovative solutions toward sustainable development. Department of Water Resources offers the program Water Resources Engineering and Rural Infrastructure (WRI). WRI program provides the knowledge and skill for the construction of water-related infrastructures such as the construction of dams, bridges, reservoirs, canals, roads, irrigation systems, retaining walls, and foundations. The student will learn about water resources planning, modeling, and design for water resources projects. This specialization will provide critical thinking on basin management studies, and provide water resources planning, and construction management services for water-related infrastructure development projects.

Program Offering:

សញ្ញាបត្រវិស្វករផ្នែកវិស្វកម្មធនធានទឹកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ

Engineer’s Degree in Water Resources Engineering and Rural Infrastructure (WRI)

Program Objective:

The program of Water Resources Engineering and Rural Infrastructure (WRI) will provide students with knowledge and skills related to water resources engineering, irrigation and drainage, construction, dams, hydropower, infrastructure, roads, geographic information systems, and remote sensing. Students will also gain knowledge on disaster management, climate change, and water and land use management in order to promote sustainable development. The program also aims to provide the students with the fundamentals of responsibility and ethics for their professional life.

Subjects in the Program:

Basic Major Course

Core Major Course

Course for General Education

1.     MATLAB

2.    Statistics

3.    Fluid Mechanics

4.    Soil Science

5.    Strength of Materials

6.    Meteorology

7.    Hydrometeorology

8.    Geology and Hydrogeology

9.    Computer-aided Design (AutoCAD

10. Introduction to IWRM

11. Vibration and Wave

12. Introduction to Environmental Engineering

13. Hydrology

14. Hydraulics

1.     Surveying

2.     Soil Mechanics and Foundations

3.     Earth Dam Design & Construction

4.     GIS and Remote Sensing

5.     Construction Materials

6.     Structural Analysis

7.     Water-induced Disaster Risk Assessment

8.     Road Engineering and Construction

9.     Groundwater Exploration

10. Irrigation and Drainage Systems

11. Reinforced Concrete Design

12. Hydropower Development and Pumping Station

13. Land Management

14. Climate Change Impacts and Adaptation

15. Hydraulic Structures

16. Water Resources Economics

17. Cost Estimating and Contracting

18. Project Management

19. Multi-Disciplinary Design Project

1.    Geometry

2.    Calculus

3.    Linear Algebra

4.    Probability

5.    Differential equations

6.    Mechanics

7.    Thermodynamics

8.    Electricity

9.    Chemistry

10. Technical drawing

11. Environment

12. Management and Finance

13. Marketing

14. Philosophy

15. Historical study

16. ICT

17. Work Safety

18. English

19. French

Program Structure:

Year 1, Semester 1

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង

French

  

96

96

3

2

ធរណីមាត្រ

Geometry

16

32

 

48

2

3

មេកានិកវគ្គ១

Mechanics I

32

24

8

64

3

4

គ្រប់គ្រងនិងគណនេយ្យ

Management and Accounting

48

  

48

3

5

ទស្សនវិជ្ជា

Philosophy

32

  

32

2

6

បរិស្ថាន

Environment

32

  

32

2

Total in Semester 1

160

56

104

320

15

Remark: Lecture: 1 credit = 16 hours, Tutorial or Practical: 1 credit= 32 hours

Year1, Semester 2

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង

French

  

96

96

3

2

គណិតគណនាវគ្គ១

Calculus 1

32

32

 

64

3

3

ទែរម៉ូឌីណាមិក

Thermodynamic

32

24

8

64

3

4

គំនូរបច្ចេកទេស

Technical Drawing

16

 

32

48

2

5

ទីផ្សារ

Marketing

32

  

32

2

6

ពត៌មានវិទ្យា

Informatic

16

 

32

48

2

7

ប្រវត្តិវិទ្យា

History

32

  

32

2

Total in Semester 2

160

56

168

384

17

 Year 2, Semester 1

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង

French

  

96

96

3

2

អង់គ្លេស

English

  

64

64

2

3

គណិតគណនាវគ្គ២

Calculus 2

32

32

 

64

3

4

មេកានិចវគ្គ២

Mechanics II

32

32

 

64

3

5

អគ្គិសនី

Electricity

32

24

8

64

3

6

គីមីវិទ្យា

Chemistry

32

32

 

64

3

Total in Semester 1

128

120

168

416

17

Year 2, Semester 2

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង

French

  

64

64

2

2

អង់គ្លេស

English

  

96

96

3

3

ប្រូបាប៊ីលីតេ

Probability

32

32

 

64

3

4

សមីការឌីហ្វេរ៉ង់ស្យែល

Differential Equations

32

32

 

64

3

5

រំញ័រនិងរលក

Vibration and Wave

32

24

8

64

3

Total in Semester 2

96

88

168

352

14

 Year 3, Semester 1

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង

French

 

64

 

64

2

2

ភាសាអង់គ្លេស

English

 

32

 

32

1

3

ស្ថិតិវិទ្យា

Statistics

16

32

 

48

2

4

មេកានិកនៃសន្ទនីយ៏វត្ថុរាវ

Fluid Mechanics

32

16

16

64

3

5

វិទ្យាសាស្ត្រដី

Soil Science

16

16

16

48

2

6

ភាពធន់នៃសំភារៈ

Strength of Materials

16

32

 

48

2

7

ឧតុនិយម

Meteorology

16

  

16

1

8

វារីឧតុនិយម

Hydrometeorology

16

16

 

32

1.5

9

ភូគព្ភសាស្រ្ត និង​វារីភូគព្ភសាស្រ្ត

Geology and Hydrogeology

16

16

 

32

1.5

Total in Semester 1

128

224

32

384

16

Year 3, Semester 2

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង

French

 

32

 

32

1

2

ភាសាអង់គ្លេស

English

 

64

 

64

2

3

គំនូសបច្ចេកទេសដោយកុំព្យូទ័រ

Computer-aided Design (AutoCAD)

  

32

32

1

4

ជលវិទ្យា

Hydrology

32

16

16

64

3

5

មេកានិចដី និងគ្រឹះ

Soil Mechanics and Foundations

32

16

16

64

3

6

មន្ទីរពិសោធន៍កុំព្យូទ័រម៉ាទ្រីស

MATLAB

16

 

16

32

1.5

7

ឋានលេខា

Surveying

16

16

48

80

3

8

សេចក្តីផ្តើមនៃវិស្វកម្មបរិស្ថាន

Introduction to Environmental Engineering

16

  

16

1

Total in Semester 2

112

144

128

384

15.5

Year 4, Semester 1

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង I

French I

 

32

 

32

1

2

ភាសាអង់គ្លេស I

English I

 

32

 

32

1

3

សំណង់ទំនប់ដី

Earth Dam Design & Construction

16

16

16

48

2

4

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត និងទូរអង្កេតវិទ្យា

GIS and Remote Sensing

16

 

64

80

3

5

ការវិភាគគ្រឿងបង្គុំ

Structural Analysis

32

32

 

64

3

6

ការវាយតម្លៃហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយដោយសារបញ្ហាទឹក

Water-induced Disaster Risk Assessment

32

  

32

2

7

សម្ភារៈសំណង់

Construction Materials

16

 

32

48

2

8

ជលគតិ

Hydraulics

16

16

16

48

2

Total in Semester 1

128

128

128

384

16

Year 4, Semester 2

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំង II

French II

 

32

 

32

1

2

ភាសាអង់គ្លេស II

English II

 

32

 

32

1

3

សំណង់ផ្លូវជនបទ

Construction of Rural Roads

32

16

16

64

3

4

ការរុករកទឹកក្រោមដី

Groundwater Exploration

32

  

32

2

5

ការស្រោចស្រព និងប្រព័ន្ធបង្ហូរចេញ

Irrigation and Drainage Systems

32

32

 

64

3

6

សុវត្ថិភាពការងារក្នុងការដ្ឋាន

On-site Safety Management

16

  

16

1

7

សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះ

Introduction to Integrated Water Resources Management

16

  

16

1

8

ការអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៏វារីអគ្គីសនី និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក

Hydropower Development and Pumping Station

32

16

16

64

3

9

សំណង់ប៉េតុង

Reinforced Concrete Design

32

32

 

64

3

Total in Semester 2

192

160

32

384

18

 Year 5, Semester 1

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

ភាសាបារាំងសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈ

Module d’Insertion Professionnelle (MIP)

 

32

 

32

1

2

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការងារនិងអាជីព

English for Work and Career: Engineering Skills

 

32

 

32

1

3

ការរៀបចំដែនដី

Land Management

16

32

 

48

2

4

វិបាកនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការបន្ស៊ាំ

Climate Change Impacts and Adaptation

32

  

32

2

5

សំណង់ធារាសាស្រ្ត

Hydraulic Structures

32

32

32

96

4

6

សេដ្ឋកិច្ចធនធានទឹក

Water Resources Economics

32

  

32

2

7

ការប៉ាន់តម្លៃ និងកិច្ចសន្យា

Cost Estimating and Contracting

16

  

16

1

8

ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

Project Management

32

  

32

2

9

ការសិក្សារគម្រោង ពហុវិស័យ

Multi-Disciplinary Design Project

32

32

 

64

3

10

កម្មសិក្សាឆ្នាំទី៤

Internship I4

    

2

Total in Semester 1

192

160

32

384

20

Year 5, Semester 2

No.

Course name in Khmer

Course name in English

Number of hours

Total number of hours

Number of Credit

Lecture – Course

Tutorial-TD

Practical-TP

1

កម្មសិក្សាបញ្ចប់ឆ្នំាសិក្សា

Final Year Internship

   

384

9

Total in Semester 2

 

32

 

384

9

Note:  Foundation year covers year 1 and year 2 which are under coordination by the department of the foundation year. From year 3 to year 5, the program is under the faculty of Hydrology and Water Resources Engineering.

Number of credits and hours for each year:

Engineer‘s Degree in Water Resources Engineering and Rural Infrastructure

Year

Number of Credit

Number of hours

Lecture (hr)

Tutorials (hr)

Practical work (hr)

I1

32

704

320

112

272

I2

31

768

224

208

336

I3

31.5

768

240

368

160

I4

34

768

320

288

160

I5

27

768

192

160

416

Total

155.5

3776

1296

1136

1344

The total number of credits from year 1 to year 5 is 155.5 credits which equals 3776 hours (lecture 1296 hours, Tutorials 1136 hours, and practical work in laboratory 1344 hours).

The Requirement to Receive the Certificate:

In order to successfully complete the program and receive the certificate of Water Resources Engineering and Rural Infrastructure (WRI), the students have to:

  • Complete and pass all subjects in the program successfully
  • Pass all semester exams
  • Complete internship 1 month in year 4 and complete final year internship for at least 3 months in year 5.
  • Writing the final project from internship and defense successfully in front of a committee
Scroll to Top
hacklink panel hacklink al hacklink sollet hdxvipizle tarafbet Jojobet vbet terea sigara marsbahis takipçi satın al
hack forum hack forum hacklink hacklink panel cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com Tatil Marmaris Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom eloboost vds Bahis Siteleri Diyarbet onwin onwin tronscan google.com.tr
Hacklink panel Hacklink panel Hacklink panel
hacklink panel hacklink al hacklink sollet hdxvipizle tarafbet Jojobet vbet terea sigara marsbahis
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler casibom
Bahis Siteleri Bahis Siteleri
Betturkey Betturkey Betturkey Betturkey
ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino ByCasino
Betist
Onwin Onwin Onwin Onwin Onwin
?
Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet Sahabet
Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet Starzbet
Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet Tipobet
vbet
file upload
xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot xslot