ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍
 • ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
 • ឯកអគ្គរាជទូត ឬតំណាងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា
 • ឯកអគ្គរាជទូត ឬតំណាងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា
 • រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • អគ្គនាយក វិទ្យាស្ថាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
 • រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • តំណាងបុគ្គលិក វិទ្យាស្ថាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • នាយកតំបន់ ឬតំណាង AUF
 • នាយក SKD
 • តំណាង ARES (បែលហ្សិក)
សមាជិកដែលបានអញ្ជើញ
 • នាយកកិត្តិយសនៃ វិទ្យាស្ថាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • ទីប្រឹក្សា វិទ្យាស្ថាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • ទីប្រឹក្សាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពវប្បធម៌ នៃស្ថានទូតបារាំង និងជានាយកវិទ្យាស្ថានបារាំងប្រចាំកម្ពុជា
 • អនុព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ និងសាកលវិទ្យាល័យ ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា
 • តំណាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាតូក្យូ
 • តំណាង JICA ទីក្រុងតូក្យូ
 • ប្រធានតំណាងអង្គការ JICA កម្ពុជា
 • តំណាង IRD