អំពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

In the current context of globalization and fast transformations of new technologies ITC’s main concerns are to play an efficient role in the Cambodian society and to be at the cutting edge of development to improve our educational system.

Our goal is to provide students with a high quality education in the fields of engineering sciences and technologies. Students are provided with technical know-how and skills of analysis which allow integration and evolution in the labor market. To achieve this, the academic and international scientific research requires development.

Besides our academic activities, ITC contributes to maintain sustainable development and decrease the inequalities within our society through its internal functioning and opening-up to foreign countries and the way their students get admitted.

The current development of ITC owes a lot to the support of the national community and the great efforts made by staffs and students from generation to generation. 

In 1993, Cambodian and French governments agreed to renovate ITC with a view to improve performance of the administration and financial services along with the educational system of the institution and the human resources.

Nowadays, ITC is at the crossroads in South Eastern Asia region where several partners meet:

ITC enjoys numerous cooperative agreements with European, Regional, and local Universities.

These agreements help improve the quality of the educational program, create new degrees, and enable collaboration in new research projects and mobility of teachers and students.

ITC also enjoys privileged relations with a great number of Cambodian companies and multinationals which have branches throughout Cambodia.

Beyond regular exchanges, ITC has developed a Continuing Education programs and a large laboratory services proposal.

0
Years of Experience
0
Awards & Honors

បុគ្គលិកមាន ចំនួន ៣០៣នាក់

 • បណ្ឌិត ៩០នាក់
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ១៤២នាក់
 • វិស្វករ ៧១នាក់

មាន៧គ្រឹះស្ថាន

 • ៥ មហាវិទ្យាល័យ
 • ១ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ
 • ១ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍

មាន ២៩ កម្មវិធី

 • ៥ បណ្ឌិត
 • ៨ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ 
 • ១១ វិស្វករ
 • ៤ បរិញ្ញាបត្ររង
 • ១ កម្មវិធីសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ
Partners