សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម_ស្តីពីការប្រឡងចូលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន កម្រិតវិស្វករ រាជធានីភ្នំពេញ-ការប្រឡងចូលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន កម្រិតវិស្វករ (សាខាត្បូងឃ្មុំ)-ការជ្រើសរើសចូលរៀនឆ្នាំទី១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម