សន្និសីតថ្នាក់តំបន់ RCGeoE និងថ្នាក់អន្តរជាតិ EraGET2023

សន្និសីតថ្នាក់តំបន់ RCGeoE និងថ្នាក់អន្តរជាតិ EraGET2023 នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២១- ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។
គោលបំណងក្នុងការរៀចបំសន្និសីទនេះគឺ
១. ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង និងសម្ថភាពស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តវ័យក្មេង
២. ដើម្បីចែករំលែកលទ្ធផលស្រាវជ្រាវថ្មីៗជាមួយ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងស្ថាប័នសិក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ និងជាមួយក្រសួង ក្រុមហ៊ុន និងសហគមន៍
៣. ដើម្បីពង្រីក និងពង្រឹង កិច្ចសហការ ជាមួយ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងស្ថាប័នសិក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ និងជាមួយក្រសួង ក្រុមហ៊ុន និងសហគមន៍។
សូមស្វាគមន៍ អ្នកទាំងអស់គ្នា សូមអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយពួកយើងដោយផ្ទាល់ នៅសាលាតិចណូ ដើប្បីស្តាប់បទបង្ហាញវិទ្យាសាស្រ្តជាង ១០០ ពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ!!
ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយសេរី តាមរយៈតំណភ្ជាប់ រឺ QR Code ខាងក្រោម!!

https://forms.gle/wq8T6QrBFg9xTkXE7