លិខិតអញ្ចើញចូលរួមដេញថ្លៃលទ្ធកម្មទំនិញ Request for quotation To Supply Office Equipment: