.

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

1ST SYMPOSIUM ON TONLE SAP WATER ENVIRONMENT

2016-04-06 07:55:07

The Symposium On Tonle Sap Water Environment will be initiated by Tonle Sap Water Environmental Platform (TSWEP) based in Phnom Penh, Cambodia. The 1st Symposium on Tonle Sap Water Environment (STSWE1) will be held at Institute of Technology of Cambodia in this summer to provide a global platform for the conservation of Tonle Sap Lake (TSL).

SCIENTIFIC DAY-2018

2018-04-06 03:49:06

General information

Background

Cambodian Industrial Development policy launched in 2015 has our good document to drive our comment to promote Science, Technology, Engineering and Math (STEM).

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

IEEE CIFEr 2019

2018-11-26 08:01:31

IEEE CIFEr, Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics is the major collaboration between the professional engineering and financial communities, and is one of the leading forums for new technologies and applications in the intersection of computational intelligence and financial engineering and economics with a history starting from 1990s.

We deeply believe that besides inviting our prestigious academic scholars, the CIFEr'19 focusing on the theme of powering financial industries with AI will be unique and special in its connecting international computational intelligence communities with many booming Fintech companies with AI innovative applications and more than 8,000 hedge funds with AUM Ten Trillions of Chinese Yuan in Shenzhen and other cities in China.

For more information : https://easychair.org/cfp/IEEECIFEr2019

The 11th Regional Conference on Environmental Engineering 2018 (RCEnvE-2018)

2018-05-23 05:24:35

You are invited to contribute your research outputs to the 11th Regional Conference on Environmental Engineering entitled “Enhancing Sustainability and Resilience under Anthropogenic Pressure and Climate Change” to be held at Phnom Penh, the capital city of Kingdom of Cambodia by the Institute of Technology of Cambodia (ITC) on September 27th – 28th, 2018. 

Link to Facebook

 
 

Partners

ការស្រាវជ្រាវ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

2015-02-06 04:12:17

ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ នៅ វិទ្យាស្ថាន សាស្ដ្រាចារ្យបណ្ឌិតជាង២០នាក់ និង សាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងវិស័យនានានៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

រូបភាពនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ