.

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

1ST SYMPOSIUM ON TONLE SAP WATER ENVIRONMENT

2016-04-06 07:55:07

The Symposium On Tonle Sap Water Environment will be initiated by Tonle Sap Water Environmental Platform (TSWEP) based in Phnom Penh, Cambodia. The 1st Symposium on Tonle Sap Water Environment (STSWE1) will be held at Institute of Technology of Cambodia in this summer to provide a global platform for the conservation of Tonle Sap Lake (TSL).

ស្តីពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

2014-12-08 08:02:29

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) គឺជា គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា ដែល ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៤ និង ត្រូវបានគាំទ្រដោយ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង ប្រទេសកម្ពុជានិង អតីតសហភាពសូវៀត។ មាន បញ្ញាវន្តច្រើនជាង 10000នាក់ បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី វ... ហើយពួកគាត់កំពុងបំពេញការងារលើផ្នែក អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម នៃប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

អនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាង វបក និង សាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងម៉ូស្កូ

2016-04-22 14:37:10

ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (សាលាតិចណូ)និងសាកលវិទ្យាល័យ Moscow State University of Information Technologies, Radiologies, Radioengineering and Electronics (MIREA), សហព័ន្ធរុស្សី

កិច្ចប្រជុំអ្នកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិវ.ប.ក.២០១៦

2016-04-07 10:15:33

សំរាប់ឆ្នាំនេះ កិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃគឺ ថ្ងៃទី១៦និង១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

Link to Facebook

 
 

Partners

ការស្រាវជ្រាវ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

2015-02-06 04:12:17

ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ នៅ វិទ្យាស្ថាន សាស្ដ្រាចារ្យបណ្ឌិតជាង២០នាក់ និង សាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងវិស័យនានានៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

រូបភាពនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ