.

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

1ST SYMPOSIUM ON TONLE SAP WATER ENVIRONMENT

2016-04-06 07:55:07

The Symposium On Tonle Sap Water Environment will be initiated by Tonle Sap Water Environmental Platform (TSWEP) based in Phnom Penh, Cambodia. The 1st Symposium on Tonle Sap Water Environment (STSWE1) will be held at Institute of Technology of Cambodia in this summer to provide a global platform for the conservation of Tonle Sap Lake (TSL).

SCIENTIFIC DAY-2018

2018-04-06 03:49:06

General information

Background

Cambodian Industrial Development policy launched in 2015 has our good document to drive our comment to promote Science, Technology, Engineering and Math (STEM).

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

WANASEA

2019-01-10 10:17:02

In regard to the globalization and integration of ASEAN nation, the dramatic increase of such specialization as Water and Natural Resource Management has been viewed as the quite interesting topic, which is the aim of the establishment of WANASEA. The three partners of ASEAN which are Cambodia, Vietnam and Thailand are working collaboratively to profoundly

The Job Announcement

2018-12-17 07:09:04

TERMS OF REFERENCES

Assistant of Financial and Administrative

Background:

Since there is urgent need of Water and Sanitation Engineering specialists to address the problems of providing adequate water supplies, system design and management with water and wastewater treatment facilities, a new specialization named Urban Water and Sanitation Engineering (UWE) is created within the Master of Water and Environmental Engineering (MWEE) at the Institute of Technology of Cambodia (ITC). This new specialization aims to produce high capable human resources to operate and manage water supply system wastewater treatment and sewage system.

Link to Facebook

 
 

Partners

ការស្រាវជ្រាវ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

2015-02-06 04:12:17

ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ នៅ វិទ្យាស្ថាន សាស្ដ្រាចារ្យបណ្ឌិតជាង២០នាក់ និង សាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងវិស័យនានានៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

រូបភាពនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ