.

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)

2014-12-08 08:07:59

គោលបំណង នៃព្រឹត្តិការណ៍ នេះគឺដើម្បី ប្រមូលផ្តុំអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត ការសម្រេចចិត្ត ទីភ្នាក់ងារ អ្នកជំនាញមានការច្នៃប្រឌិត ដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា , មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារ និងជួយធ្វើអោយប្រសើរឡើង (សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម បង្កើតអាជីវកម្មនិង អង្គការគាំទ្រអាជីវកម្ម)

ស្តីពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

2014-12-08 08:02:29

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) គឺជា គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៅកម្ពុជា ដែល ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៤ និង ត្រូវបានគាំទ្រដោយ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង ប្រទេសកម្ពុជានិង អតីតសហភាពសូវៀត។ មាន បញ្ញាវន្តច្រើនជាង 10000នាក់ បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី វ... ហើយពួកគាត់កំពុងបំពេញការងារលើផ្នែក អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម នៃប្រទេសកម្ពុជា។

Clear

21°C

Phnom Penh

Clear

Humidity: 60%

Wind: 8.05 km/h

Link to Facebook

 
 

Partners

ផ្នែកសិក្សា

ការស្រាវជ្រាវ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

2015-02-06 04:12:17

ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ នៅ វិទ្យាស្ថាន សាស្ដ្រាចារ្យបណ្ឌិតជាង២០នាក់ និង សាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងវិស័យនានានៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

ការសហការ

Sumitomo ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់និសិ្សត វ.ប.ក.

2014-12-20 15:22:01

Sumitomo Corporation (SC), with a desire of making contribution to the sound development of the Kingdom of Cambodia,

រូបភាពនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ