.

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

1ST SYMPOSIUM ON TONLE SAP WATER ENVIRONMENT

2016-04-06 07:55:07

The Symposium On Tonle Sap Water Environment will be initiated by Tonle Sap Water Environmental Platform (TSWEP) based in Phnom Penh, Cambodia. The 1st Symposium on Tonle Sap Water Environment (STSWE1) will be held at Institute of Technology of Cambodia in this summer to provide a global platform for the conservation of Tonle Sap Lake (TSL).

SCIENTIFIC DAY-2018

2018-04-06 03:49:06

General information

Background

Cambodian Industrial Development policy launched in 2015 has our good document to drive our comment to promote Science, Technology, Engineering and Math (STEM).

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

Consortium 2019

2019-04-22 05:48:58

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ លើកទី២៧ (La 27ème Réunion du Consortium International d’appui / The 27th Consortium meeting international support) ដើមី្បពិនិត្យនិងពិភាក្សាសកម្មភាពដែលសម្រេចបាននាឆ្នាំកន្លងមក រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសំរាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ និងចក្ខុវិស័យសំរាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ។ 

Link to Facebook

 
 

Partners

ការស្រាវជ្រាវ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

2015-02-06 04:12:17

ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ នៅ វិទ្យាស្ថាន សាស្ដ្រាចារ្យបណ្ឌិតជាង២០នាក់ និង សាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងវិស័យនានានៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

រូបភាពនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ