កម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ទូរគមនាគមន៍ និងបណ្តាញនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា