សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំទី១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០២២-២០២៣