ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣