សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាន កម្រិតវិស្វករ សម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០២២-២០២៣