កម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់គណិតវិទ្យាអនុវត្ត និងស្ថិតិនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា