កម្មវិធីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្រ្ត នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

នៅមហាវិទ្យាល័យរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្រ្ត មានកម្មវិធីសិក្សា២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ដែលប្អូនៗនិស្សិតអាចជ្រើសរើស៖

១. ឯកទេស វស្វករគ្រឹះភូគព្ភសាស្រ្ត

២. ឯកទេស វិស្វករធនធានរ៉ែ និងប្រេងកាត