ការបង្ហាញសមិទ្ធផលស្នាដៃរបស់និស្សិតនិងតាំងបង្ហាញពីកម្មវិធីសិក្សាជាតិ-អន្តរជាតិរបស់វិទ្យាស្ថាន នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២៣

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (សាលាតិចណូ) បានចូលរួមដាក់តាំងបង្ហាញសមិទ្ធផលស្នាដៃរបស់និស្សិតនិងតាំងបង្ហាញពីកម្មវិធីសិក្សាជាតិ-អន្តរជាតិរបស់វិទ្យាស្ថាន នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១០-១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។ វិទ្យាស្ថានសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលបានផ្តល់ឱកាសឱ្យវិទ្យាស្ថានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះ។