ការសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យដៃគូរចំនួន៥ នៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី ARES (Academy for research and Higher Education)

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (វបក) បានសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យដៃគូរចំនួន៥ (UCLouvain, Liege, ULB, University de Namur, and UMONS) នៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី ARES (Academy for research and Higher Education) សម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំ (2022-2027) ដែលមានកញ្ចប់ថវិកា 1.1 លានអឺរ៉ូ។ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារយៈពេល1សប្តាហ៍ នៅវបក រវាងអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកអនុវត្តគម្រោងដែលដឹកនាំដោយ Prof. Michel Verleysen តំណាងកម្មវិធី ARES និងឯ.ឧ. បណ្ឌិត ប៉ូ គឹមថូ នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា គម្រោងជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះ មានគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័នដោយផ្អែកលើការកំណត់តម្រូវការរបស់វិទ្យាស្ថាន ដោយរំលេចចេញជាលទ្ធផលគោលដៅជាអាទិភាពចំនួន 6 ដែលទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តដោយភាគី វបក និង សកលវិទ្យាល័យធំទាំង 5 របស់បែលហ្ស៊ិក។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះផ្តោតលើលទ្ធផលចំបងចំនួនពីរ៖
-ទី1: ការកសាង និងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញដល់ បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានលើការបង្រៀន ការស្រាវជ្រាវ និង សេវាកម្ម (extension services) ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ។
-ទី2 : ការពង្រឹងសមត្ថភាពវិទ្យាស្ថានក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹង បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សហគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
នៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃបេសកកម្មក្រុមមអ្នកជំនាញការរបស់កម្មវិធី ARES ក៏មានការចូលរួមពី ឯ.ឧ. ម៉ក់ ងយ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ផងដែរ។ឯ.ឧ.បានផ្តល់នូវធាតុចូលល្អៗបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការរៀបចំគម្រោងនេះមានការឆ្លើយតបពេញលេញ ស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិ។
លទ្ធផលគោលដៅជាអាទិភាពចំនួន 6 មានដូចជា៖
Result 1: the ITC research transfer services are restructured and developed
Result 2: Services related to the valorisation of research have developed soft skills
Result 3: Skills in knowledge transfer are strengthened in Cambodian HEIs and an international accreditation process is initiated in ITC.
Result 4: Research project management capacities are developed
Result 5: Laboratory management capacity is strengthened
Result 6: Documentary resources are more accessible and enhance research and teaching