ពិធីសម្ពោធ រូបចម្លាក់ Yuri Gagarin

កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទី ព្រឹក

ពិធីសម្ពោធ រូបចម្លាក់ Yuri Gagarin ដែលក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូត សហព័ន្ធរុសី្ស Mr. Anatoly Borovik និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី។