ពិធីការពារសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់វិស្វករ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម របស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ទេពកោលស្យ អគ្គិសនី និងថាមពល