ក្រសួងបរិស្ថានផ្តល់ធុងសំរាមមួយចំនួន សម្រាប់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា