ការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សារបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់អគ្គិសនី និងថាមពល ក្រោមគម្រោង HEIP

ដេប៉ាតឺម៉ង់អគ្គិសនី និងថាមពលនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាសញ្ញាប័ត្រវិស្វករជំនាញអេឡិចត្រូនិច និង ស្វ័យប្រវត្តកម្ម (EA) និងជំនាញអគ្គិសនី និង ថាមពល (EE)ជាមួយសកលវិទ្យាល័យដៃគូ (INP ENSEEIHT ប្រទេសបារាំង) ក្រោមគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្ដមសិក្សា (HEIP)។
ការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២១ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាជាមួយក្រុមអ្នកឯកទេសពីសាលកវិទ្យាល័យទូលូស ប្រទេសបារាំង។ លើសពីនេះ កម្មវិធីថ្មីក៏បានដាក់ឲ្យវាយតម្លៃ និង សម្រេចឲ្យអនុវត្តន៍ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាសាស្រ្តនៃវិទ្យាស្ថាន។
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ មាននិស្សិតចំនួន ១៣០ បានចុះឈ្មោះចូលរៀនកម្មវិធីថ្មីនេះ។