ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងHEIP-ITC-NUBB គម្រោង FOODSTEM និងគម្រោង LBE ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

(ITC-Battambang)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងHEIP-ITC-NUBB គម្រោង FOODSTEM និងគម្រោង LBE ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង។