កិច្ចប្រជុំយុទ្ធសាស្រ្ត ២០២១-២០៣០ របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំយុទ្ធសាស្រ្ត ២០២០-២០២១ របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅ សណ្ឋាគារ​ LBN នៅក្រុងកំពង់ចាម