ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត១០ឆ្នាំ(២០២១-២០៣០)

ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត១០ឆ្នាំ(២០២១-២០៣០) របស់វទ្យាស្ថានបចេ្ចកវិទ្យាកម្ពុជា