សេចក្តីជូនដំណឹង ការជ្រើសរើសសាស្រ្តាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យា បង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២-២០២៣