លោកជំទាវ Manuela V. Ferro, អនុប្រធានធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅwashingtonបានអញ្ជេីញមកធ្វេីទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅតិចណូ។
Read More
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Consortium International d’appui à l’ITC 2022 ប្រកបដោយជោគជ័យ។
Read More
Cambodia Needs 35,000 Qualified Engineers From 2018 to 2020
Read More
MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORT HIGHER EDUCATION IMPROVEMENT PROJECT (HEIP) IDA-Credit No: 6221-KH
Read More
Final French Version Report Consortium Report 2022 PERSPECTIVES
Read More
Final English Report Consortium Report 2022 PERSPECTIVES 14 March
Read More
Consortium 2022-Rapport d'activités Fr Final
Read More
Consortium 2022-Activity Report En Final
Read More
សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំទី១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ២០២១-២០២២
Read More
1 2 3 4 5 6 7