កិច្ចទទួលស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុន Sunwah Groupដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយអាហារសមុទ្រ
Read More
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំទី១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០២២-២០២៣
Read More
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាន កម្រិតវិស្វករ សម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០២២-២០២៣ សាខាត្បូងឃ្មុំ
Read More
ពិធីការពារសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់វិស្វករ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម របស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ទេពកោលស្យ អគ្គិសនី និងថាមពល
Read More
ការការពារគម្រោងរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យគីមី ឧស្សាហកម្ម
Read More
បំណិនសម្ងួតស្វាយ និងប៉េងប៉ោះ ក្រោមគម្រោង STEM Education Local Partnership
Read More
Academic Calendar 2022-2023
Read More
ពិធីប្រគល់មេដាយការងារថ្នាក់មុនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់សេនា ជូនលោកសាស្រ្តាចារ្យជប៉ុន និងបារាំង នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
Read More
Mobility under Erasmus+
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20