លិខិតអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលិទ្ធកម្មសំនង់ សំរាប់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍រោងជាងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល STEM (នៅខេត្តកំពង់ចាម)
Read More
កូនខ្មែរពីរនាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិល ប្រកបដោយជោគជ័យ
Read More
សកម្មភាពក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
Read More
Board of Trustees Meeting 2021
Read More
Board of Trustees Meeting 2021
Read More
Invitation Quotation to Supply Food Processing equipment (AgriFood Lab)
Read More
Invitation Quotation to Supply Electronic Equipment For HITIHE Project
Read More
របាយការណ៍ស្តីពីការសិក្សាស្ថានភាពនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ២០២០នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
Read More
Reports of Consortium Meeting International Support to ITC 2021
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12